Menu główne

Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli

 

siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Gałczyńskiego 26
tel. 42 717 73 65; tel. kom. 693 206 506
e-mail: fundacja-nroo@wp.pl

KRS 0000019367
NIP 732-18-54-407
REGON 471131421
KONTO Bank Spółdzielczy w Zgierzu 55 8783 0004 0001 7372 2000 0001
Data uzyskania statusu OPP: 30.10.2007 r.

Zarząd:

Przewodnicząca Zarządu - Marzena Iskrzyńska
Członek Zarządu - Beata Świątczak
Członek Zarządu - Grzegorz Maciński


Informacje:

Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli w Zgierzu została utworzona w 1993 roku przez Miasto Zgierz i Bank Spółdzielczy w Zgierzu. W roku 2007 otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Terenem realizacji zadań statutowych Fundacji jest rejon działania Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

 • poprawy stanu wyposażenia Policji, szkolenia zawodowego oraz poprawy sprawności fizycznej policjantów,
 • poprawy i wdrażania współpracy organizacji społecznych (przy wykorzystaniu środków technicznych) zmierzających do upowszechniania postaw społecznych przeciwdziałających popełnianiu przestępstw,
 • wspierania Policji w zakresie: poprawy bezpieczeństwa obywateli, zwiększenia wykrywalności przestępstw i rozpowszechniania świadomości prawnej obywateli,
 • pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Tworzenie i wspieranie realizacji programów i zadań profilaktycznych, edukacyjnych, których celem jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.
 • Pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 • Działalność na rzecz zapobiegania przestępczości oraz wypadkom komunikacyjnym poprzez wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa: oświatowe, edukacyjne, szkoleniowe, prewencyjne.
 • Organizowanie wszelkich form pomocy ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • Organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji i innych form służących propagowaniu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.

Największe działania Fundacji to:

 • współorganizowanie imprez edukacyjno-profilaktycznych m.in. "Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym", "Cross Rowerowy", "Policja Dzieciom", "Kacper dziecko bezpieczne na drodze", "Policyjna Akademia", "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego",
 • realizacja programów profilaktycznych: "Chrońmy nasze dzieci", "Uczę się rozsądnej nieufności", "Żyj zgodnie z prawem", "Kacper dziecko bezpieczne na drodze", "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego", "Bezpieczny Powiat Zgierski",
 • zakup Fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które służą do szkoleń w zakresie pierwszej pomocy różnym grupom zawodowym i społecznym,
 • doposażenie Komendy Powiatowej Policji w sprzęt komputerowy, walizki z wyposażeniem pierwszej pomocy przedmedycznej, tajnopisy, engrawery (przyrządy do znakowania sprzętu RTV, komputerowego, AGD, rowerów oraz innych wartościowych rzeczy)
 • częściowe dofinansowanie zakupu protez kończyn dolnych poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym ,
 • wyposażenie wielu najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe oraz materiały promujące bezpieczne poruszanie się po drogach.

Działania Fundacji choć tak szczytne są spowolnione przez brak odpowiednich środków finansowych, dlatego Zarząd Fundacji zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji celów statutowych. Jako organizacja pożytku publicznego możemy otrzymywać 1% od podatku dochodowego. Zapewniamy ze swej strony prawidłowe wykorzystanie środków zgodnie ze wskazaniem, oraz celami statutowymi. Gwarantujemy reklamę dla Firm na wszystkich imprezach przez nas organizowanych, również w mediach w granicach naszych możliwości oraz stosowne podziękowania. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyczynić się do przeciwdziałania popełnianiu przestępstw, propagowania bezpieczeństwa na ulicy, w pracy i domu oraz pomocy ofiarom przestępstw.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS