Menu główne

Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Logo Urzędu Miasta Zgierza
Data publikacji: 
22.02.2018
Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród. 

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2018 roku za ubiegły rok kalendarzowy:

 • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II nr 16: w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu (budynek na dziedzińcu) lub w Biurze Podawczym (parter); 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, pl. Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz.

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza (zakładka: jak załatwić sprawę, procedury i druki, stypendia i nagrody). 

Nagrody przyznaje się na wniosek: 

 1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza, 
 2. Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza, 
 3. nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto, 
 4. innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta, 
 5. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta, 
 6. grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury. 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

 1. Artysta profesjonalny - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury; 
 2. Artysta amator, w tym dzieci i młodzież - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury; 
 3. Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o mieście. 

W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie siedem nagród, po jednej w kategorii pierwszej i trzeciej oraz do pięciu w kategorii drugiej. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii. 

Opis procedury: 

 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. 
 2. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 
 3. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza. 
 4. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów: 
  • wniosek złożony w terminie, 
  • wniosek złożony na właściwym formularzu, 
  • wniosek wypełniony prawidłowo (czytelnie, wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem), 
  • wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda, 
  • wniosek złożony przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie. 
 5. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 6. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty poinformowania. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych. 
 7. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie informacji i uzasadnień w nich zawartych. 
 8. Komisja poddaje głosowaniu każdą kandydaturę do nagrody, odrębnie w każdej kategorii. 
 9. Komisja sporządza Prezydentowi Miasta Zgierza wykaz kandydatów rekomendowanych do przyznania nagrody, z podaniem proponowanej jej wysokości, a także wykaz kandydatów, którzy nie otrzymali rekomendacji do nagrody. 
 10. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent Miasta Zgierza uwzględniając rekomendacje Komisji. 
 11. Decyzja podjęta przez Prezydenta Miasta Zgierza jest ostateczną. 
 12. Wręczenie nagród następuje na sesji Rady Miasta Zgierza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta Zgierza. 
 13. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy nagrodzonego lub w kasie Urzędu Miasta Zgierza. 

Informacja: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza, tel. 42 714 32 97, 42 714 32 95, 42 714 32 96. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

16463
Usuń

Linia "61" wraca na stałą trasę

W związku z zakończeniem przebudowy ronda Okólna w Łodzi od poniedziałku 17 grudnia 2018 r. autobusowa linia 61 powraca do stałej trasy i rozkładu...
16443
Usuń

Utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego/Parzęczewska

W dniach 15-17.12.2018 r. w związku z prowadzonymi robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Parzęczewska...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Od 17.12.2018 r. godz. 07:30 do 18.12.2018 r. godz. 15:00 - Zgierz: ul. Budowlana od numeru 16 do numeru 32 (strona parzysta); ul. Szczawińska...
16212
Usuń

Zmiany tras autobusów

Od dnia 19 listopada 2018 r. do odwołania w związku z planowaną budową ciepłociągu na ul. Długiej (od Armii Krajowej do ul. Narutowicza), ulegną...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS