Menu główne

Oświadczenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie pożaru odpadów magazynowanych przy ul. Boruty 21 w Zgierzu

Logo Urzędu Miasta Zgierza
Data publikacji: 
08.06.2018
Oświadczenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie pożaru odpadów magazynowanych przy ul. Boruty 21 w Zgierzu

Zgierz, 8 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie pożaru odpadów magazynowanych przy ul. Boruty 21 w Zgierzu 

W ostatnich dniach maja na miejscu magazynowania odpadów przy ul. Boruty 21 wybuchł pożar, już pierwsze godziny kataklizmu ukazały nam ogromną skalę zagrożenia. Od samego początku władze miasta Zgierza starały się jak najmocniej wspomagać akcję gaśniczą: straż miejska zabezpieczyła teren, zorganizowano całodobowe wyżywienie dla strażaków oraz zaplecze sanitarne dla nich, wypożyczono sprzęt ciężki (wraz z operatorami) do rozgarniania gaszonych hałd. Zadbano również o zabezpieczenie poboru wody niezbędnej do gaszenia wysypiska. 

Od dnia wybuchu pożaru byłem bezpośrednim świadkiem akcji gaśniczej, z tym większym podziwem podkreślam profesjonalizm i poświęcenie strażaków biorących udział w akcji. Dziękuję im za pomoc okazaną zarówno zgierzanom, jak i mieszkańcom sąsiednich terenów, pożar miał przecież konsekwencje ponadlokalne. Słowa uznania kieruję także w stronę mieszkańców Zgierza - w chwilach trudnych dla całej naszej społeczności potrafiliście zachować spokój i nie ulegać panice.

W chwili, gdy pożar składowiska został już praktycznie opanowany, jestem winny mieszkańcom Zgierza wyjaśnienie, jak mogło w ogóle dojść do tak dramatycznego zdarzenia. Trudno o tym olbrzymim pożarze odpadów pisać bez emocji, jednak w tym miejscu postaram się odnosić przede wszystkim do faktów. 

 1. Zgodę na magazynowanie odpadów na działkach przy ul. Boruty 21 wydało Starostwo Powiatowe. Jeszcze przed podjęciem tej decyzji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził nieprawidłowości na terenie przedsięwzięcia i wnioskował do Starosty o wstrzymanie postępowania. 
 2. Trzykrotnie zwracałem się do Starosty Zgierskiego o cofnięcie zezwolenia na magazynowanie odpadów oraz o usunięcie odpadów już zgromadzonych (pisma z 14 grudnia 2017 roku, 12 kwietnia oraz 25 kwietnia 2018 roku). Podejmowałem takie kroki w obliczu alarmujących informacji przekazywanych przez służby miejskie, przedsiębiorców z terenu parku przemysłowego i mieszkańców zaniepokojonych powiększaniem się hałd odpadów przy ul. Boruty 21. 
 3. Najczęściej powtarzanym argumentem Starostwa Powiatowego jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Zgierza, co podobno wymusiło na Starostwie wydanie pozytywnej decyzji ws. magazynowania odpadów. Uważam, że wystarczająco wiarygodna była przesłanka, że przedsięwzięcie będzie powodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska - co było podstawą do niewydawania zgody (art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach). Nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów stwierdzały kontrole WIOŚ i straży pożarnej. Już w czerwcu 2017 roku WIOŚ pisząc o inwestycji przy ul. Boruty, wspominał pożary w Zelowie i Woli Łaskiej, przewidując wystąpienie podobnych zdarzeń w Zgierzu. Czas pokazał, że zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska w obliczu potężnego pożaru było realne. 

Chronologia zdarzeńPoniżej przedstawiam szczegóły sprawy, tym harmonogram zdarzeń:

 • 14.02.2017 - do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynął wniosek firmy Green Tec o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów na okres 10 lat. 
 • 10.03.2017 - Starosta wzywa do przedłożenia dokumentów uzupełniających (m.in. w sprawie warunków zabudowy), w piśmie Starosty jest też informacja, że takie dokumenty nie są potrzebne, jeśli jednorazowe zagospodarowanie terenu zmienia się na okres do 1 roku. 
 • 13.03.2017 - oględziny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie magazynowania odpadów przy ul. Boruty. 
 • 15.03.2017 - Firma Green Tec dokonuje korekty wniosku: działalność już nie na 10 lat, a na 1 rok. 
 • 16.03.2017 - Pismo WIOŚ do Starostwa, w którym obok wskazania nieprawidłowości na terenie przedsięwzięcia pada sugestii, aby Starostwo wstrzymało wydanie zgody w tej sprawie.
 • 07.04.2017 - Starosta Zgierski wydaje zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów. 
 • 11.04.2017 - kontrola Państwowej Straż Pożarnej na terenie magazynowania odpadów, w późniejszym piśmie PSP stwierdza, że stwierdzono uchybienia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym. 
 • 23.11.2017 - decyzja Starostwa o rozszerzeniu listy zbieranych przez firmę Green Tec odpadów. 
 • 14.12.2017 - Prezydent Miasta Zgierza pyta w piśmie do Starosty: czy dokonano kontroli na terenie, czy odpady są właściwie magazynowane, czy spełnione są wymogi przeciwpożarowe. Zawarte jest też pierwsze wystąpienie do Starosty o cofnięcie zezwolenia na magazynowanie odpadów. 
 • 10.01.2018 - kontrola Starostwa na terenie magazynowania odpadów, nie wykazuje "istotnych" nieprawidłowości. 
 • 17.01.2018 - Starosta odpisuje Prezydentowi Miasta Zgierza, że nie ma przesłanek do cofnięcia zezwolenia. 
 • 06.04.2018 - Podczas wyjazdowej sesji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Zgierskiego zaobserwowano "nowe okoliczności" dające podstawy do przeprowadzenia nowej kontroli. 
 • 12.04.2018 - Prezydent Miasta Zgierza ponownie zwraca się z żądaniem natychmiastowego cofnięcia decyzji ws. magazynowania odpadów. 
 • 13.04.2018 - Firma Green Tec składa wniosek do Starostwa o wydanie kolejnego zezwolenie na prowadzenie działalności. Postępowanie do dziś nie jest rozstrzygnięte, zawieszono je do 13 czerwca 2018 roku. 
 • 20.04.2018 - Pismo do Prezydenta Miasta Zgierza jednej z firm z Parku Przemysłowego Boruta zaniepokojonej sytuacją na terenie magazynowania odpadów. 
 • 25.04.2018 - Prezydent Miasta Zgierza po raz trzeci zwraca się do Starosty z żądaniem natychmiastowego cofnięcia decyzji ws. magazynowania odpadów. 
 • 25.04.2018 - Prezydent Miasta Zgierza zwraca się do WIOŚ z wnioskiem o kontrolę na terenie przy ul. Boruty.
 • od 25.04 do 30.04.2018 - kontrola Powiatowej Straży Pożarnej, która stwierdza nieprawidłowości w postaci niewykonania przez właściciela obiektu zaleceń z wcześniejszej kontroli. 
 • 30.04.2018 - formalnie wygasa zgoda Starostwa na magazynowanie odpadów przez firmę Green Tec. 
 • 08.05.2018 - Starosta informuje Prezydenta Miasta Zgierza, że decyzja na zbieranie odpadów wygasła 30.04.2018 r. oraz że starostwo jest w posiadaniu wniosku o kolejne zezwolenie. 
 • 17.05.2018 - pismo Prezydenta Miasta Zgierza (w sprawie ewentualnego zezwolenia na przedłużenie działalności firmy Green Tec na terenie przy ul. Boruty) wyjaśniające, że Miasto Zgierz nie ustaliło warunków zabudowy dla tej inwestycji i umorzyło w tej sprawie postępowanie (wcześniej Starostwo sugerowało, że Miasto podjęło decyzję będącą dowodem na zgodność zamierzenie Green Tec z zagospodarowaniem terenu).
 • 25.05.2018 - wybucha pożar!
 • 01.06.2018 - pismo Prezydenta Miasta Zgierza do Starosty zawierające m.in. pytania: dlaczego firmie Green Tec nie cofnięto zezwolenia, dlaczego nie usunięto odpadów do 30.04.2017 oraz zawierające wniosek Prezydenta Miasta Zgierza o cofnięcie decyzji ws. zgody na działalność firmy EKOAQUA. 

W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie dotyczące firmy EKOAQUA. W dniu 14.07.2017 Starostwo Powiatowe wydało zgodę na magazynowanie odpadów przez ww. firmę. Miejsce składowania odpadów przez EKOAQUA sąsiaduje z terenami użytkowanymi przez Green Tec, obie firmy posiadają taki sam adres siedziby, wnioski składane są przez tego samego pełnomocnika. Podobnie jak w przypadku Green Tec w trakcie trwania przedsięwzięcia Starostwo pozwoliło EKOAQUA (decyzja z 29.12.2017) na poszerzenie gamy składowanych odpadów (w tym przypadku o odpady palne!). Biorąc pod uwagę, że EKOAQUA ma formalną możliwość zbierania odpadów na terenach objętych pożarem, Prezydent Miasta Zgierza przedstawił wniosek o cofnięcie zgody na magazynowanie oraz o usunięcie odpadów z gruntu. Według decyzji Starostwa z 14.07.2018 działalność EKOAQUA ma zakończyć się dopiero 31 lipca 2018 roku. 

Odnosząc się do stawianego publicznie zarzutu braku planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym gruncie, pragnę wyjaśnić, że Rada Miasta Zgierza w dniu 30 września 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do w/w planu. W dniu 8 listopada 2010 roku została zawarta umowa z Pawłem Niemcem właścicielem firmy Lex Urbi Paweł Niemiec na sporządzenie ww. planu. Paweł Niemiec przystąpił do jego sporządzenia. Z uwagi na trwające równolegle prace nad sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza prace zostały przerwane, gdyż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z jego ustaleniami. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Zgierza podczas bieżącej kadencji powrócono do tematu. W drugiej połowie 2015 roku, po  uchwaleniu "studium" przystąpiono do ustaleń z wykonawcą dotyczących możliwości kontynuacji prac nad ww. opracowaniem. Okazało się, że z powodu upływu długiego czasu nastąpiła zmiana zainwestowania na przedmiotowym terenie, zmieniły się także przepisy prawa oraz ustalenia "studium", co wymusiło konieczność powtórzenia wszystkich wstępnych czynności niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem do sporządzenia planu łącznie z nowymi mapami, sprawdzeniem wszystkich wydanych decyzji administracyjnych i inwentaryzacją w terenie. Wykonawca musiał uzyskiwać informacje z szeregu instytucji takich jak np. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, by przyjęte zapisy i ustalenia były spójne z "innymi dokumentami" wydawanymi wcześniej przez te instytucje dla tego tak kontrowersyjnego terenu. W połowie 2017 roku możliwe było sporządzenie stosownego projektu i wysłanie go szeregu instytucjom do ostatecznego zaopiniowania i uzgodnienia. Obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu (od 30 maja do 29 czerwca; składanie uwag do 13 lipca). 

Wobec sugestii, że po 30 kwietnia (czyli po wygaśnięciu decyzji na składowanie odpadów przez Green Tec), terenem ich magazynowania natychmiast powinno zająć się miasto, wyjaśniam: 

 • na terenie trwały kontrole WIOŚ, Komendy PSP w Zgierzu, Powiatowego Inspektora Powiatowego w Zgierzu; 
 • złożony został wniosek o kolejne zezwolenie, o czym poinformowało Starostwo Powiatowe w piśmie z 8 maja 2018 roku. 

Dopiero zakończenie kontroli i negatywne dla Wnioskodawcy zakończenie postępowania w sprawie kolejnego zezwolenia (a zawieszono postępowanie do 13 czerwca 2018 roku), upoważniłoby Prezydenta Miasta Zgierza do rozpoczęcia działań wobec właściciela odpadów. 

Jednocześnie przypominam, wobec zaistniałych okoliczności, że uprzątnięcie odpadów popożarowych pozostaje w gestii Starostwa Powiatowego (art. 101 ust. 1 i 6 ustawy o odpadach z 14.12.2012). 

Pragnę zdecydowanie oświadczyć, że jako Prezydent Miasta Zgierza dołożyłem wszelkich starań, aby nie doszło do wybuchu pożaru na terenie magazynowania odpadów, a tym samym do narażenia na niebezpieczeństwo mieszkańców Zgierza. Pragnę również doświadczyć, że jako Prezydent Miasta Zgierza zrobię wszystko, aby osoby winne temu zdarzeniu poniosły pełne konsekwencje przewidziane w naszym systemie prawnym. 

Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski

Do pobrania: 
Chronologia zdarzeń (jpg) (65.12KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

17156
Usuń

Zmiana rozkładu linii nr 4

Miejskie Usługi Komunikacyjne (MUK) w Zgierzu informują, że w dniu 25 marca 2019 r. nastąpi zmiana rozkładu linii nr 4.Poglądowy rozkład jazdy: ...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS