Menu główne

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz (2018-2019)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu pn. "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Rola informacji oraz środków technicznych wspomagających korzystanie z informacji jest obecnie tak duża, że powszechne staje się określenie cywilizacja informacji. Zmiany, jakie następują we współczesnym świecie, wymuszają na urzędach konieczność ciągłej, nieustannej obserwacji i analizy zachodzących wokół procesów oraz podejmowania działań w celu utrzymania odpowiedniego poziomu komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami. Zastosowanie nowoczesnych e-usług sektora publicznego wpłynie na zwiększenie dostępności oraz poprawę stopnia wykorzystania usług cyfrowych przez mieszkańców. Udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do Urzędu Miasta Zgierza oraz zwiększy interoperacyjność publicznych systemów teleinformatycznych. 

Cele projektu: 

 • utrzymanie wysokiego standardu i dostępności e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych; 
 • poprawa jakości usług publicznych, zwiększenie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line, 
 • zmniejszenie dysproporcji wewnątrzregionalnych w zakresie dostępności i jakości infrastruktury społecznej, w szczególności zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług publicznych.  

Zakres projektu: 

 • Zadanie 1 - zakup oprogramowania do świadczenia e-usług wraz z EZD i Platformą Usług Publicznych.  
  EZD to system elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z elektronicznym archiwum zakładowym. Umożliwia zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników. System zapewni  kontrolę obiegu dokumentów i stanu realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów. Moduł zarządzania procesami pracy pozwoli na automatyzację działań zachodzących wewnątrz organizacji. System rozwiąże także problem przepływu informacji, zarówno wewnątrz urzędu, jak również pomiędzy innymi zainteresowanymi stronami. System elektronicznego obiegu dokumentów jest elementem niezbędnym do uruchomienia wirtualnego urzędu, w którym interesant będzie mógł wnosić sprawy w sposób elektroniczny przez Internet. System umożliwi informowanie klientów o stanie realizacji jego sprawy. 
 • Zadanie 2 - zakup Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) wraz z e-usługami i Portalem Mapowym.  
  Planuje się przetworzenie zasobu danych przestrzennych gminy do postaci cyfrowej zgodnej z wymogami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Cyfryzacja obejmie dane planistyczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP). Platforma GIS dedykowana urzędnikom gminy umożliwi zarządzanie rejestrami i informacją przestrzenną oraz tworzeniem nowych danych. Portal Mapowy udostępni informację przestrzenną wraz z niezbędną informacją publiczną wszystkim klientom gminy. 
 • Zadanie 3 - zakup urządzeń sieciowych oraz komputerów. 
  Sprzęt informatyczny będzie wykorzystywany do obsługi i administracji aplikacji dziedzinowych, aplikacji do obsługi e-usług, biurowych, edukacyjnych. Umożliwi również sprawne zarządzanie systemami do przetwarzania informacji spływających do urzędu przy użyciu usług elektronicznych dostarczonych poprzez Moduł Obsługi Interesanta, portal miasta oraz Biuletyn Informacji Publicznej. 

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu będzie powstanie ponad 50 nowych e-usług oraz modernizacja obecnie dostępnych usług. 

Wartość projektu: 2 031 972,19 zł 

Wartość dofinansowania: 1 404 208,42 zł 

Okres realizacji projektu: 2018-2019 r.  

Projekt (nr wniosku WND-RPLD.07.01.02-10-0009/17) został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17 (lista projektów wybranych wybranych do dofinansowania)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

16215
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 19-20.11.2018 r. w godz. 8:00-17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:...
16212
Usuń

Zmiany tras autobusów

Od dnia 19 listopada 2018 r. do odwołania w związku z planowaną budową ciepłociągu na ul. Długiej (od Armii Krajowej do ul. Narutowicza), ulegną...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

16.11.2018 r. w godz. 08:00-15:00 - Zgierz: ul. Wiejska numer 36 oraz ul. Kwasowa numery 2, 2a, zk nr 0620 Pogotowie energetyczne 991 Źródło: PGE...
15803
Usuń

Linia 61 ruch wahadłowy na DK 71

Od dnia 15 września 2018 r. do końca listopada 2018 r. planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na Drodze Krajowej nr 71, w rejonie...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS