Menu główne

Historia Zakładu Kształcenia Nauczycieli

 

grafika - budynek Zakładu Kształcenia Nauczycieli 

Aby poznać historię Miejsca z duszą pedagogiczną, należy cofnąć się do roku 1918 - kiedy to Rada Miejska Zgierza pod przewodnictwem inż. Józefa Słaboszewicza zwróciła się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o utworzenie w Zgierzu zakładu kształcenia nauczycieli szkół powszechnych.

Stefania KuropatwińskaWładze miasta zobowiązały się zapewnić tymczasowe warunki lokalowe oraz przydzielić tereny miejskie gmachów państwowych. Ministerstwo zgodę wyraziło, a zadanie utworzenia zakładu powierzyło, nominacją z dnia 1 stycznia 1919 roku, pierwszej dyrektorce dr Stefanii Kuropatwińskiej. Już w lutym tegoż roku rozpoczęły naukę w lokalu zastępczym pierwsze kandydatki na nauczycielki. 

Budynek z początku XX wiekuW 1920 roku władze miasta przydzieliły teren pod budowę szkoły i internatu. W 1921 roku przeprowadzono meliorację terenu i ogrodzono go, w 1922 położono fundamenty pod budowę gmachów, w 1925 ukończono budowę internatu, a w 1927 – gmachu Seminarium i Szkoły Ćwiczeń wraz z salą gimnastyczną. W stosunkowo krótkim czasie na miejscu ugorów i mokradeł wyrósł starannie zaplanowany park oraz sad owocowy i ogród warzywny o łącznej powierzchni 7,2 ha. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Stefana Żeromskiego stawało się z każdym dniem jedną z najnowocześniejszych najpiękniejszych szkół w Polsce. 

Pomnik S. Żeromskiego przed budynkiem placówkiW 1936 roku przed frontem szkoły stanął pomnik patrona szkoły – S. Żeromskiego – ufundowany ze składek nauczycieli i absolwentek, wykonany przez uznanego rzeźbiarza Aleksandra Żurakowskiego

Rok 1937 przyniósł reformę szkolnictwa, w której wyniku Seminarium Nauczycielskie zostało przekształcone w Państwowe Liceum Pedagogiczne, ale nadal pozostawało pod dyrekcją Stefanii Kuropatwińskiej. 

Budynek z początku XX wiekuPracę szkoły przerwał wybuch II wojny światowej, gmachy zajęte zostały na niemiecki szpital wojskowy.

Po wyzwoleniu miasta (17.01.1945 r.), dyr. Kuropatwińska rozpoczęła starania o odzyskanie budynków szkolnych, co nastąpiło pod koniec stycznia 1946 roku. W odzyskanych murach, z trudem przywracanych do stanu używalności, rozrastało się Państwowe Liceum Pedagogiczne i związana z nim Szkoła Ćwiczeń. Liceum Pedagogiczne stało się koedukacyjnym zakładem kształcenia nauczycieli.

Stefania Kuropatwińska zmarła 11 marca 1948 roku. Dyrektorem Państwowego Liceum Pedagogicznego został Antoni Stelmach. W niełatwych warunkach uzyskiwano wysokie wyniki nauczania i praktycznego przygotowania licealistów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach podstawowych i placówkach opieki nad dzieckiem. 

Leon GuzewskiW roku szkolnym 1957/58 zaprzestano rekrutacji do klas pierwszych w związku z planowaną likwidacją Liceum. Planowano utworzenie Studium Nauczycielskiego (SN) dla absolwentów szkoły średniej ogólnokształcącej. W roku 1961 ostatni absolwenci Liceum Pedagogicznego opuszczali tę szkołę razem z pierwszymi absolwentami Studium Nauczycielskiego, którego dyrektorem został Leon Guzewski.

SN istniało w Zgierzu 12 lat (1959-1971). Obok studiów stacjonarnych powstały odpowiednie kierunki zaoczne i eksternistyczne, przeznaczone dla czynnych nauczycieli kwalifikowanych ze stażem pracy przynajmniej 2-letnim. W dawnym internacie Państwowego Liceum Pedagogicznego urządzono Dom Studenta, w którym zamieszkiwało przeciętnie ok. 250 osób. 

W roku akademickim 1971/72 zgierski zakład kształcenia nauczycieli wszedł w następną fazę unowocześniania systemu oświaty i wychowania w naszym kraju, jako 3-letnie Wyższe Studium Nauczycielskie Uniwersytetu Łódzkiego w Zgierzu. Miał on charakter wyższego studium zawodowego. 

Grażyna SzymańskaPo kolejnych, licznych przekształceniach, w 1984 roku ponownie uruchomiono 2-letnie Studium Nauczycielskie, a jego dyrektorem została Grażyna Szymańska.

Andrzej Gołąb

W roku akademickim 1991/92 (był to jednocześnie ostatni rok istnienia SN) rozpoczęto nabór do powstającego 3-letniego Kolegium Nauczycielskiego (KN). Pierwszym dyrektorem KN w Zgierzu został Andrzej Gołąb. Był nim do sierpnia 1996, do ostatnich chwil swojego życia.

Włodzimierz Paprocki

W latach 1996-1998 obowiązki dyrektora pełnił Włodzimierz Paprocki

Marian W. Wójtowicz

W roku 1998 dyrektorem Kolegium został Marian W. Wójtowicz. Funkcję tę pełnił do roku 2013 r.  

W roku 2011 wicedyrektorem Kolegium została Anna Cain, a w 2014 - dyrektorem. 

Anna Cain Uchwałą Nr XLV/844/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. - z dniem 1 lipca 2014 r. utworzono Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Anna Cain została jego dyrektorem, a Kolegium Nauczycielskie weszło w skład Zespołu. Chociaż historia szkoły nie była prosta, jednak zawsze pozostawała związana z kształceniem przyszłych pedagogów... 

Źródło: http://wodn.get.edu.pl/historia-zkn-w-zgierzu/

*** 

Zakład Kształcenia Nauczycieli w 2018 r. otrzymał tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - więcej informacji o tytule honorowym i obchodach 100-lecia 

 

Ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu w 2023 r.

Od 1 czerwca 2023 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o...
19931
Usuń

Komunikat ZUS

Od 1 czerwca 2023 r. obsługa klientów w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Zgierzu z ul. Długiej 43 zostanie przeniesiona na ul....
26127
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024: do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu;  do przedszkoli i oddziałów...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS