Menu główne

Budżet Obywatelski

Internetowa strona Zgierskiego Bużetu Obywatelskiego

Internetowa strona Zgierskiego Bużetu Obywatelskiego - www.budzet.zgierz.pl 

Kontakt:

 • tel. 503 007 613;
 • e-mail: budzet@umz.zgierz.pl
III edycja - 2017 

W III edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego pula środków została zwiększona do 800 tysięcy zł

Harmonogram kolejnych etapów: 

 • Zgłaszanie projektów zadań: 13 czerwca - 13 lipca 2017 r. 
  Zgłoś swój pomysł na odpowiednim formularzu poprzez stronę internetową budzet.zgierz.pl lub przyjdź do nas, pomożemy Ci go wypełnić. Do formularza musisz dołączyć listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Zgierza. Koszt realizacji Twojego zadania nie może być wyższy niż 30% kwoty budżetu obywatelskiego. 

 • Ocena formalna projektów do 31 sierpnia 2017 r.
  Twój projekt zostanie poddany rejestracji i weryfikacji. Na tym etapie sprawdzimy, czy spełnia on wszystkie warunki umożliwiające jego realizację. Jeśli uzyska pozytywną oceną skierujemy go do etapu głosowania. 

 • Głosowanie: 17 września - 2 października 2017 r. 
  Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego. Każdy mieszkaniec Zgierza, który ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na trzy różne projekty, przyznając im odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty. 

 • Ogłoszenie wyników: 3 października 2017 r.
  Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności projektów na liście do realizacji. Miasto zrealizuje te zadania, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków. 

 


ARCHIWUM

II EDYCJA - 2016

Harmonogram drugiej edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego:

 • 29 maja - 30 czerwca 2016 - składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego; 
 • 1 - 31 lipca 2016 - weryfikacja wniosków przez Zespół ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego; 
 • 1 - 31 sierpnia 2016 - modyfikacja wniosków , uwagi do wnioskodawców i sporządzenie listy projektów; 
 • 31 sierpnia 2016 - ostateczny wykaz projektów Budżetu Obywatelskiego (lista ; 
 • 1 - 17 września 2016 - promocja projektów Budżetu Obywatelskiego; 
 • 18 września 2016 - "Piknik Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego" (plac Jana Pawła II) - promocja projektów przez wnioskodawców; 
 • 18 - 27 września 2016 - głosowanie w celu wyłonienia projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego; 
 • 30 września 2016 - ogłoszenie wyników głosowania i podanie nazw projektów, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku; 
 • 1 - 15 października 2016 - ewaluacja wdrożenia Budżetu Obywatelskiego.  

W II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego pula środków została zwiększona do 650 tysięcy zł. Ze zgłoszonych 57 projektów, weryfikację formalno-prawną przeszło 50 z nich, zwyciężyło 11 projektów

Dnia 31 stycznia 2017 roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia budżetu na rok 2017. Przyjęcie uchwały umożliwiło Prezydentowi Miasta Zgierza, przekazanie do realizacji Wydziałom merytorycznym zwycięskich projektów II edycji. Realizacja zwycięskich projektów znajduje się na następujących etapach: 

 1. Przedszkolne Centrum Ekologiczne realizowane przy Miejskim Przedszkolu nr 13 posiada opracowaną dokumentację projektowo-techniczną zaś sama realizacja zadania rozpocznie się w czerwcu i potrwa do końca sierpnia 2017 r. Oddanie zadania nastąpi we wrześniu. 
 2. Siłownia z wyposażeniem na obiekcie MOSIR - realizacja zadania nastąpiła poprzez zamówienie z wolnej ręki w związku z unieważnieniem przetargu. 10 maja 2017 r. odbyły się negocjacje z wybranym wykonawcą. 
 3. Sprzęt ratowniczy dla OSP w Zgierzu - zakończyła się procedura wyłonienia dostawcy, przygotowywana jest umowa użyczenia sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 4. Rodzinnie, sportowo i aktywnie na Kasztanowej - wyłoniono wykonawcę na wykonanie inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Termin wykonania umowy wyznaczono na 30 czerwca 2017 r. Wykonawca jest obecnie w trakcie przygotowywania projektu oraz uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. 

aktualizacja 06.06.2017 r. 

I EDYCJA - 2015

Pierwsza w historii naszego miasta procedura budżetu obywatelskiego została przeprowadzona w okresie od 1 września 2015 r. do ogłoszenia w dniu 2 listopada 2015 r. listy zwycięskich projektów, które zdobyły największą liczbę głosów i zostaną zrealizowane.

W pierwszej edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało 109 wniosków z propozycjami projektów. Po weryfikacji pod głosowanie poddanych zostało 69. Do wykorzystania przeznaczona była kwota 500 tysięcy zł, która została rozdzielona na 10 zwycięskich projektów. W systemie zarejestrowano ponad 6000 głosów, w tym ponad 5500 oddanych zostało drogą elektroniczną, a blisko 500 na tradycyjnych kartach. W każdym ze zgłoszonych zadań wskazano szacunkowy koszt realizacji projektu. Głosowanie na projekty trwało 9 dni, a swój głos mógł oddać każdy mieszkaniec Zgierza, który ukończył 16 lat. Zwycięskie projekty wyłoniono zgodnie z zapisami regulaminu. O kolejności na liście do realizacji decydowała ilość zdobytych punktów. Zgodnie z punktacją sumowano szacunkowy koszt realizacji zadania, aż do wyczerpania puli 500 000 zł. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania na liście przekraczały powyższą kwotę uwzględniane było pierwsze zadanie na liście, którego koszt realizacji nie przekraczał puli dostępnych środków.

Zwycięskie projekty (przeznaczone do realizacji w 2016 r.):

 • Letnie kino miejskie (1526 pkt);
 • Miejsce gdzie nauka spotyka się z naturą (1504 pkt);
 • Budowa na terenie Parku Miejskiego Street Workout Parku (1497 pkt);
 • Zakup sprzętu medycznego dla Stowarzyszenia Hospicjum,
 • Platforma do przewozu osób niepełnosprawnych;
 • Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Zgierzu;
 • Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 10;
 • Przedszkolaki XXI wieku Przedszkole nr 4;
 • Mini warsztat stolarski w Centrum Kultury Dziecka;
 • Koncerty zgierskiej szkoły muzycznej.
ZESPÓŁ ds. Budżetu Obywatelskiego

Zarządzeniem Nr 71/VII/2015 z dnia 27.03.2015 r. Prezydent Miasta Zgierza powołał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Skład zespołu:

 • Bohdan Bączak - Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza
 • Bogusława Sałuda-Anyszewska - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju UMZ
 • Artur Augustyniak - asystent Prezydenta Miasta Zgierza
 • Henryka Piekut - radna Rady Miasta Zgierza
 • Marek Hiliński - radny Rady Miasta Zgierza
 • Andrzej Mięsok - radny Rady Miasta Zgierza
 • Marek Wolski - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów
 • Henryk Urbanowski - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto
 • Andrzej Łaszczewski - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Nowe Miasto
 • Alina Łęcka-Andrzejewska - Przedstawiciel organizacji pozarządowej
 • Bożenna Piotrowicz - Przedstawiciel organizacji pozarządowej
 • Adrian Skoczylas - Przedstawiciel organizacji pozarządowej
 • Łukasz Wróblewski - Przedstawiciel mieszkańców miasta Zgierza (wyłoniony w losowaniu)
 • Adam Barburski - Przedstawiciel mieszkańców miasta Zgierza (wyłoniony w losowaniu)
 • Tomasz Pietrzak - Przedstawiciel mieszkańców miasta Zgierza (wyłoniony w losowaniu)

Zadania zespołu:
przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Zgierzu, zawierających w szczególności:

 • procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji,
 • kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty,
 • harmonogram zgierskiego budżetu obywatelskiego,
 • sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Zgierzu.

Otwarty przebieg spotkań zespołu umożliwia mieszkańcom Zgierza uczestniczenie w jego pracach i wyrażanie własnych opinii.

REGULAMIN pracy zespołu

PROTOKOŁY z posiedzeń Zespołu

Pierwsze posiedzenie zwołane przez Prezydenta Miasta Zgierza odbyło się 07.04.2015 r. (wtorek - godz. 16:00) w Urzędzie Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, s. 114)

PRAWO (zarządzenia i uchwały)

I edycja: 

 • UCHWAŁA NR VII/85/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz (Regulamin). 
 • Zarządzenie Nr 204/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. 
 • Zarządzenie Nr 205/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego. 
 • Zarządzenie Nr 206/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. 
 • Zarządzenie Nr 207/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia punktów na terenie Gminy Miasta Zgierza do składania wniosków oraz głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 20105 roku. 
 • Zarządzenie Nr 258/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok (zmieniające zarządzenie Nr 206/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2015 r.). 

II edycja: 

 • UCHWAŁA Nr XVII/218/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz (Regulamin). 
 • Zarządzenie Nr 119/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.04.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 
 • Zarządzenie Nr 120/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.04.2016 roku w sprawie wyznaczenia punktów na terenie Gminy Miasto Zgierz do składania wniosków oraz głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. 
 • Zarządzenie Nr 133/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów w roku 2016 do przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 
 Nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty nabór mieszkańców Gminy Miasto Zgierz do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zadaniem Zespołu będzie opracowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Zgierz.

Aby zgłosić się do Zespołu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy e-urzad@umz.zgierz.pl lub złożyć go osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza do dnia 10.03.2015 r.

Formularz (plik do pobrania: PDF, DOC) dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza.

Wyłonienie trzech mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 12.03.2015 r. o godzinie 15.00 w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza. Jeśli zgłosi się 3 mieszkańców albo mniej niż 3, wszystkie osoby wejdą w skład Zespołu.

Członkami Zespołu mogą być mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń.

Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie pracownikami Urzędu Miasta Zgierza i jednostek organizacyjnych, radnymi Rady Miasta Zgierza, członkami jednostek pomocniczych Miasta lub członkami zarządów zgierskich organizacji pozarządowych.

W pracach Zespołu będą mogły uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań. Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie.

Pliki do pobrania:

 • Ogłoszenie (format PDF)
 • Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego (format PDF, format DOC)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

14139
Usuń

Ostrzeżenie: Silny mróz

Silny mróz od godz. 01:00 dnia 25.02.2018 do godz. 10:00 dnia 02.03.2018 r. Na obszarze województwa łódzkiego prognozuje się temperaturę minimalną w...
14110
Usuń

Zmiana organizacji ruchu podczas Jarmarku Kaziukowego

W związku z organizacją XIV Zgierskiego Kaziuka, w dniu 10 marca 2018 r. nie będzie można skręcić w ulicę Narutowicza z ulicy Długiej oraz w ulicę...
14108
Usuń

Ograniczenie postoju wokół Placu Jana Pawła II

Od 1 marca 2018 r. w Zgierzu wokół Placu Jana Pawła II zostanie wprowadzony zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie...
14058
Usuń

Zmiany w rozkładach autobusów linii 1 oraz 9

Z dniem 12 lutego 2018 r. zmianie ulega rozkład linii 1. Zmiana dotyczy kursów porannych i popołudniowych zsynchronizowanych z przyjazdami i...
14020
Usuń

Harmonogram odbioru odpadów w komórce

Urząd Miasta Zgierza przygotował kalendarz z harmonogramami odbioru odpadów dla nieruchomości jednorodzinnych, który można pobrać na urządzenie...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13930
Usuń

Od 4 lutego nie kursują tramwaje 45 i 46

Od niedzieli 4 lutego 2018 roku zostanie zawieszone kursowanie linii tramwajowych 45 i 46. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza: 
13934
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowania uzupełniającego do: 
13801
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Wykaz placówek pełniących dyżury wakacyjne oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 107/2018. ...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
13752
Usuń

Kwalifikacja wojskowa 2018

Kwalifikacja wojskowa dla powiatu zgierskiego odbędzie się w terminie od dnia 5 marca do dnia 12 kwietnia 2018 r. w godz. 12:00-18:00 w Zgierzu przy...
13467
Usuń

Ceny wody w Zgierzu w 2018 r.

Ceny na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. nie uległy zmianie i w 2018...
13323
Usuń

Akcja Zima 2017/2018

Zgłoszenia mieszkańców oraz osób korzystających z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS