Menu główne

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza (2017-2019)

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna 

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Niniejsza inwestycja znajduje się na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. 

Zakres projektu
Założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej z terenu miasta Zgierza, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Projektowane działania znacząco przyczynią się do systemu racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz przyczyni się do obniżenia emisji CO2. Zakłada się zwiększenie efektywności energetycznej budynków na średnim poziomie 51%. Projektowane w oparciu o audyty energetyczne działania zakładają m.in.: ocieplenie obiektów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przybudowę systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizację systemów wentylacji, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz przeprowadzenie wszelkich prac towarzyszących, stanowiących element prac remontowych i modernizacyjnych. Przedmiotowy projekt obejmuje łącznie jedenaście obiektów, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz tj.: 

 1. budynki użyteczności publicznej w Zgierzu: 
  1. budynek Urzędu Miasta Zgierza (UMZ) - Plac Jana Pawła II 16, 
  2. Urząd Stanu Cywilnego (USC) - ul. 1. Maja 5, 
  3. Halę sportową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) - ul. Wschodnia 2; 
 2. budynki zasobu komunalnego w Zgierzu: 
  1. ul. Długa 16 wraz z oficyną, 
  2. ul. Długa 18, 
  3. ul. Długa 19, 
  4. ul. Długa 22, 
  5. ul. Długa 30, 
  6. ul. Długa 32, 
  7. ul. Długa 40, 
  8. ul. Długa 41. 

Cele projektu
Cel główny projektu - poprawa efektywności energetycznej wybranego zasobu komunalnego oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza, osiągnięty zostanie poprzez realizację celów pośrednich, tj.:

 • efektywne wykorzystanie energii cieplnej,
 • poprawę warunków utrzymania obiektów zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej, co w efekcie pozwoli na osiągnięcie celów ostatecznych: 
  • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, 
  • podniesienie standardu obiektów użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego, 
  • poprawę wizerunku miasta w oczach mieszkańców, 
  • zmniejszenie kosztów ogrzewania w termomodernizowanych obiektach. 

Beneficjenci działań projektowych
Głównym beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Zgierz. Pośrednimi grupami korzystającymi z rezultatów będą jednakże m.in. osoby mieszkające w zasobie komunalnym, najemcy lokali użytkowych, pracownicy Urzędu Miasta Zgierza, Urzędu Stanu Cywilnego, Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, jak i osoby korzystające z usług tych obiektów. W związku z faktem, iż w wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie jakość powietrza atmosferycznego, jego interesariuszami będą również mieszkańcy miasta Zgierza i okolic oraz instytucje i przedsiębiorstwa z tych obszarów. 

Wartość projektu i dofinansowania
Całkowita wartość projektu: 11 642 468,07 zł 

Wartość dofinansowania: 6 587 500,00 zł w tym środki: 

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 255 585,99 zł 
 • krajowe z budżetu państwa: 331 914,01 zł 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 359 512,93 zł 

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych: 4 282 955,14 zł 

Termin realizacji projektu: od dnia 25 listopada 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 17.12.2019 r. w godz. 08:00-17:00:  
19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS