Menu główne

IX sesja Rady Miasta Zgierza

IX sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na IX sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16.  

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
30.05.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Prezentacja wyników badania ankietowego zrealizowanego przez "Klub Aktywnej Młodzieży" wraz z rekomendacjami dla władz Miasta. 
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 7. Zapytania mieszkańców. 
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 9. Przedstawienie raportu o stanie miasta. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2019 r., 
  2. nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi", 
  3. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
  4. wypłat ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie miasta Zgierza,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 08.05.2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą Miasto Zgierz w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań,
  6. uchylenia uchwały Nr XLVIII/586/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierz lokalu do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
  7. kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie przyjęcia darowizny prawa własności gruntu, a następnie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych, położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Łukasińskiego Waleriana 15/17 i ul. Struga Andrzeja 30 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, 
  8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta, 
  9. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
  10. zmiany uchwały Nr XLI/454/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
  11. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  12. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034, 
  13. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą "Zdrowo i bezpiecznie w Zgierzu - usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i telemedyczne" w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne". 
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. 
 12. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za rok 2018. 
 13. Informacja w zakresie Akcji Zima. 
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 15. Oświadczenia radnych. 
 16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 17. Zapytania i wolne wnioski. 
 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
 19. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach dnach 25-26.01.2021 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
21546
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Czarna

Od 21 stycznia 2021 r. zamknięty zostanie przejazd drogowo-kolejowy w ulicy Czarnej w Zgierzu (połączenie ulic Kolejowej i Sadowej). Czasowa...
21542
Usuń

Zawieszenie kursowania linii nr 2

Zawieszenie kursowania autobusów linii nr 2 począwszy od 1 lutego 2021 roku na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia. Komunikat...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS