Menu główne

LI sesja Rady Miasta Zgierza

LI sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na LI sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
28.06.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z L sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2017 r.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2017 r.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Istvána Almásiego.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Aneksu nr 1 do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Łódź, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Porozumienia Międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, poprzez infrastrukturę wodociągową Gminy Łódź.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie współpracy miasta Zgierza z miastem Jihlava – Republika Czeska.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zgierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/407/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 7. ppkt q) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/534/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt r) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej.

Pkt 7. ppkt s) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Północ.

Pkt 7. ppkt t) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 596/2 i 605/6 w obr. Z-139 stanowiących część ul. Jasnej w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt u) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 786/21 i 786/60 w obr. Z-140 stanowiących część ul. Konwaliowej w Zgierzu oraz zmiany uchwały nr IV/35/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.
 
Pkt 8. porządku obrad
Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza za rok 2017.

Pkt 9. porządku obrad
Stan realizacji inwestycji miejskich prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Występ chóru

Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera LI sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

Pod literą u  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 786/21 i 786/60 w obr. Z-140 stanowiących część ul. Konwaliowej w Zgierzu. W głosowaniu za- 15, przeciw-0, wstrzym.-0 uchwała została wprowadzona

Pod literą v zmiany uchwały nr IV/35/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza. W głosowaniu za-17, przeciw-0, wstrzym.-0 uchwała została wprowadzona.

Pod literą w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego " Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy u. Wschodniej 2" wpisanego do Planu Rocznego na rok 2018 w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w głosowaniu za-18, przeciw-0, wstrzym.-0 uchwała została wprowadzona.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty w głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0

 

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu

z L sesji w głosowaniu: za- 20, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny M. Sencerek porusza kwestię tramwaju linii 46 oraz remontu SP Nr 10.

Radny A. Mięsok pyta czy planowana jest spalarnia na ul. Miroszewskiej, zadaje kilka pytań odnośnie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu Konstantynowska. Ponadto pyta, w której hali będzie funkcjonowało lodowisko.

Radny J. Pietrzak mówi o skradzionej trakcji na linii tramwajowej nr 46.

Radna E. Krzewina składa interpelacje w sprawie tramwaju linii nr 46 oraz SP nr 10.

Radny G. Leśniewicz pyta o koszty w bilansie miesięcznym tramwaju a autobusów zastępczych, składa interpelację w sprawie ul. Poprzecznej. Pyta czy planowane jest urochumienie linii 46 do granic miasta.

Radny M. Sencerek pyta czy w momencie kiedy składowisko odpadów stało się nielegalne, czy miasto monitorowało wjazdy ciężarówek na ten teren.

Radny I. Antczak w dniu 14 czerwca Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego zorganizowało w Parku Miejskim turniej dla dzieci. Pyta na jakich zasad pracownicy oraz nauczyciele szkół uczestniczyli w tej imprezie.

 

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkaniec Zgierza pyta kiedy rozpocznie się remont linii tramwajowej linii 46.

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu informuje, iż sprawcy kradzieży trakcji zostali ujęci.

Mieszkaniec Zgierza pyta co z terenem ZUOK-u oraz modernizacje ul. Długiej. Pyta czy jest projekt renowacji Placu Stu Straconych.

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski powiedział, że odpowiedzi interpelacje zostaną udzielone w satutowym terminie.

 

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 19, przeciw-0, wstrzym.-1. Uchwała została podjęta

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2017 r.

Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

Przewodniczący Komisji Rewizyjenej mówi, iż wszystkie opinie Komisji merytoryczne były pozytywne.

w głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-4. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2017 r.

Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk oraz Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Opinie Komisji merytorycznie pozytywne.

Przewodniczący RMZ R. Gajda odczytuje opinie RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 17, przeciw-0, wstrzym.-4. Uchwała została podjęta.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski dziękuję pani Skarbnik oraz pracownikom.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Leśniewicz przedstawia wniosek Komisji w sprawie udzielenia abolutorium.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi o zrealizowanych inwestycjach oraz planach na przyszłość.

Przewodniczący RMZ R. Gajda odczytuje opinie RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi.

Radny I. Antczak przedstawia zabiera stanowisko w sprawie wykonania budżetu. Mówi, iż to Rada Miasta Zgierza dokonuje oceny rzetelności oraz gospodarności w zakresie dokonywania wydatków. Znikoma ilość kompleksowych remontów powoduje, że Zgierz nadal wygląda "szaro". Mówi o dofinansowaniu spółek miejskich z budżetu miasta Zgierza. Porusza kwestię wydatków związanych ze schroniskiem dla zwierząt. Jest to ostatni rok, dlatego też należałoby podsumować całe 4 lata kadencji - mówi radny I. Antczak.  Mówi, także o ostatnim pożarze.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewskim odnosi się do stanowiska Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Nawiązuje także do wynagrodzeń pracowników.

Klub Radnych PiS- w Klubie nie ma dyscypliny każdy będzie głosował z własnym sumieniem.

Radny A. Mięsok przedstawia stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Mówi o niskich wydatkach na infrastrukturę drogową, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, odnosi się także do pożaru. Mówi o wzroście wydatków na promocję. Zwraca uwagę, także na zadłużenie miasta. Klub będzie głosował za nieudzeleniem absolutorium Prezydentowi.

Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego, będzie głosował za udzieleniem absolutorium Prezydentowi. Kieruje podziękowania dla Prezydenta, Skarbnik oraz pracowników Urzędu Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ R. Gajda poddaje pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu: za-15, przeciw-2, wstrzym.-3. Wniosek Komisji został przyjęty.

W głosowaniu za udzielenie absolutorium Prezydentowi, w głosowaniu: za-15, przeciw-3, wstrzy.-2.

 

 

 

Zmiana porządku obrad

Przewodniczący RMZ R. Gajda proponuje wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.

Projekt został wprowadzony.

Przerwa w obradach

Wznwienie obrad

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Radny I. Antczak pyta, jak jest różnica między poprzednim wynagrodzeniem, a obecnym?

Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk mówi, że wynagrodzenie będzie niższe o około 1 000 zł.

W głosowaniu za -11, przeciw - 4, wstrzym. - 0, uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Istvána Almásiego.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Radny J. Pietrzak nawiązuje do nazw ulic.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kurak J. Łuczak mówi, iż na tym terenie jest herb Zgierza i zasadniejszym byłoby nadanie innej nazwy.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż nie ma nazwizka które by kojarzyło się z miastem.

W głosowaniu za-11, przeciw-3, wstrzym.-2. Projekt uchwały został podjęty.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

W głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Aneksu nr 1 do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Łódź, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. Łaszczewski pyta jak jest prowadzona gospodarka ściekowa.

Prezes Wodkan P. Karasiewicz mówi, iż mieszkańcy Łodzi będą mieli możliwość do podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej w Zgierzu.

W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Porozumienia Międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, poprzez infrastrukturę wodociągową Gminy Łódź.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie współpracy miasta Zgierza z miastem Jihlava – Republika Czeska.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie  zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zgierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/407/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Projekt Uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwałą została podjęta.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt q) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/534/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

projekt uchwały omawia Sekretarz Miasta Zgierz aR. Chocholski.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała zostałą podjęta.

Pkt 7. ppkt r) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwałą została podjęta.

Pkt 7. ppkt s) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Północ.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta

Pkt 7. ppkt t) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 596/2 i 605/6 w obr. Z-139 stanowiących część ul. Jasnej w Zgierzu.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza.

W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-2. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt u) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 786/21 i 786/60 w obr. Z-140 stanowiących część ul. Konwaliowej w Zgierzu.

W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt v) porządku obrad

zmiany uchwały nr IV/35/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.

W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7. ppkt w) porządku obrad

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego " Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy u. Wschodniej 2" wpisanego do Planu Rocznego na rok 2018 w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Radny A. Mięsok pyta o szczegóły modernizacji oraz w której hali będzie lodowisko.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt x) porządku obrad

w sprawie przekazania skargi według właściowści.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska mówi, iż jest pełna uznania dla działań pani Dyrektor Przedszkola Nr 4.

W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwaął zostałą podjęta.

Pkt 8. porządku obrad

Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza za rok 2017.

 

Pkt 9. porządku obrad

Stan realizacji inwestycji miejskich prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Pkt 10. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

 

Pkt 13. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady LI sesji Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20698
Usuń

Ostrzeżenie: Upały

Upał (stopień zagrożenia 2) od godz. 12:00 dnia 07.08.2020 do godz. 21:00 dnia 09.08.2020 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się upały....
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 04.08.2020 r. w godz. 08:00-14:30: 
20366
Usuń

14 sierpnia 2020 r. nieczynny UMZ i USC

14 sierpnia 2020 r. (piątek) 2020 r. będą nieczynne: Urząd Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS