Menu główne

LIII sesja Rady Miasta Zgierza

LIII sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na LIII sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 30 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
30.08.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/2 o powierzchni 3973 m.kw.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 81 B.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/447/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.
 
Pkt 8. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród dla zapaśników. Nagrody wraz z podziękowaniem wręcza Prezydent Miasta Zgierza oraz Przewodniczący Rady Miasta Zgierza.

Wręczenie mianowań dla nauczycieli

Mianowanie otrzymali: Monika Bartczak, Agnieszka Głowacka, Paulina Janiszewska, Monika Kasprzak, Agata Lewandowska, Monika Pawlak, Ilona Zalewska, Paulina Szeremeta, Aneta Trojak.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera LIII sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad. Przewodniczący proponuje przeniesienie projktu uchwały z punktu 7 litera a do punktu 3a, wprowadzenie do punktu 3b projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu ponadto Przewodniczący RMZ proponuje wprowadzenie 4 projektów uchwał do punktu 7 lit j, k, l,m.

Do punktu 7 litera a Przewodniczący RMZ proponuje wprowadzenie projaktu uchwały współpracy miasta Zgierza z miastem Bischwiller - Republika Francuska.

Radny A. Mięsok pyta, czy skarżący zostali poinformowani.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż nie udało się powiadomić skarżącego.

Radny M. Hiliński prosi o nie wprowadzanie projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta. Następnie pyta o powody braku projektu uchwały dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konstantynowska - Zachód.

Przewodniczący RMZ R. Gajda przypomina, iż punkt zapytania jest w punkcie 4 porządku obrad.

Zmieniony porządek obrad został zmieniony w głosowaniu za- 19, przeciw-0, wstrzym.-4 pporządek obrad został przyjęty.

 

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu

z LI sesji w głosowaniu: za- 23, przeciw-0, wstrzym.-0.

z LII nadzwyczajnej sesji w głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-2

Pkt 3a. porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwie drodze wewnętrznej.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Brak dyskusji

w głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Syn zmarłej Bożenny Piotrowicz składa podziękowania za docenienie pracy mamy.

Pkt 3b. porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

Projekt uchwały omawia Sekretarz Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny A. Mięsok pyta, o koszty sądowe w sprawie skargi na rozstrzygnięcie Komisarza Wyborczego, porusza kwestię podjętych uchwał na nadzwyczajnej sesji w sierpniu br. prosi o udostępnienie pełnej umowy dotyczącej partnerstwa publiczno- prywatnego w sprawie termomodernizacji placówek oświatowych.

Radny G. Leśniewicz zapytał, czy zasiedzenie jest jedyną drogą do nabycia nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 4. Pyta czy wpłynęła skarga w sprawie ul. Sieradzkiej oraz prosi o remont ul. Poprzecznej.

Radny M. Sencerek prosi o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla dzieci z terenu Zgierza. Następnie pyta czy zachowane będą terminy realizacji tyermomodernizacji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Radny M. Hiliński ponawia pytanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny J. Pyrzanowski prosi o ustawienie ograniczenia prędkości na ul. Robotniczej, ustawienie tablicy informacyjnej w okolicy ul. Robotniczej i Inżynierskiej oraz prowadzenie dalszych prac nad odwodnieniem północnej części Rudunek.

Radny I. Antczak pyta, na jakich zasadach zostały zamontowane dodatkowe urządzenie w siłowni na terenie MOSiRu oraz ile osób z nich korzysta.

Radna B. Świątczak informuje o skutecznej akcji ratowniczej przeprowadzonej przez pracowników firmy RS2 poprosiła wszystkich, aby nie bali się udzielać pierwszej pomocy.

Radny B. Janiszewski, wraca do interpelacji złożonej na wcześniejszej sesji.

Radny J. Pietrzak pyta, o możliwość rozplakatowania na przystankach autobusowych informacji o memoriale Lisieckiego. Pyta czy impreza, która odbywa się tego samego dnia co memoriał Lisieckiego otrzymała dofinansowanie z budżetu miasta, jeżeli tak to w jakiej kwocie.

Przewodnocząca zarządu E. Frankowska prosi, o wycięcie krzewów na ul. Chopina oraz kiedy powstanie plac zabaw na terenie osiedla.

Przewodniczący RMZ R. Gajda pyta o wynagrodzenia byłych prezesów dwóch spółek oraz prosi o informacje na temat kosztów korzystania telefonu służbowego przez byłego Przewodniczące RMZ A. Mięsoka wlatach 2006-2010.

 

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka A. Chrostek porusza kwestie złożonego pisma przez SLD w sprawie programu in vitro. Mówi, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi.

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Prezydent Miasta Zgierza P.Staniszewski mówi, iż na interpelacje złożone na piśmie odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie. W kwestii moejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych na nadzwyczajnej sesji w sierpniu mówi, że szczegółowe wyjaśnienia zostały przekazane podczas sesji. Następnie odnosi się do partnerstwa publicznego. Odnośnie zasiedzenia na ul. Sieradzkiej mówi, iż należy każdego traktować na równi, sprawę rozstrzygnie sąd, w kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konstantynowska-Zachód wyjaśnia, że ze względu na złożone uwagi, konieczność ponownej konsultacji projekt będzie przedłożony w późniejszym terminie.

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Projekt uchwały w srawie współpracy miasta Zgierza z miastem Bischwiller - Republika Francuska.

Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/2 o powierzchni 3973 m.kw.

Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza.

Brak głosó w dyskusji.

w głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 81 B.

Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji. w głosowaniu: za- 16, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Projekt omawia Sekretarz Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/447/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 21, przeciw-0, wstrzym.-0. uchwała została podjęta.

 

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 20, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Projekt omawia Skarbnik Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Projekt omawia Skarbnik Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu” w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/373/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie środków z konkursu Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 20, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała zostałą podjęta.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Radny A. Mięsok pyta, na jakiej podstawie pismo uznano za petycje.

Wyjaśnień udziela Sekretarz Miasta Zgierza.

w głosowaniu: za-13, przeciw-3, wstrzym.-5. Uchwała została podjęta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Zgierz i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., polegającej na przebudowie nawierzchni ul. Dąbrowskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasta Zgierz”.

Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Zgierz i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., polegającej na przebudowie nawierzchni ul. Długiej od ulicy Marka Szwarca do skrzyżowania z ulicą Henryka Dąbrowskiego / Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu”.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 8. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Brak głosów w dyskusji.

Pkt 9. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Brak głosów w dyskusji.

Pkt 10. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Przewodniczący RMZ informuje o skargach, w sprawie zasiedzenia ze względu na to, iż ta sprawa jest w toku postępowania sądowego proponuje, aby przekazać je do sądu.

Radny G. Leśniewicz prosi Przewodniczącego, aby pochylił się nad sprawą.

w głosowaniu: za-8, przeciw-4, wstrzym.-7. Propozycja Przewodniczącego RMZ została przyjęta.

Radna B. Świątczak odnosi się do artykułu zamiszczonego w Kurierze Zgierskim dotyczącym delegacji radnej, mówi że była jej to pierwsza i jedyna podróż służbowa, która dotyczyła obchodów Niepodległości.

Radny J. Pietrzak mówi, że nie kwestionuje wyjazdów służbowych do miejsc pamięci. W artykule zapytał czy podróże musiałbyć finansowane z budżetu miasta.

Radny J. Filipowicz mówi, iż na sali została znalezienia gazety Kuriera Zgierskiego, wyraża opinię, iż gazeta promująca kandydata na Prezydenta nie powinna znajdować się podczas obrad sesji RMZ.

Radny I. Antczak wygłasza oświadczenie w sprawie rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Następnie wygłasza oświadczenie odności wolności słowa oraz zachowania przy tym umiaru. Odnosi się artykułu zamieszczonego w gazecie Stowarzyszenia Przemysława Staniszewskiego.

Radny Z.Linkowski pyta, kto z ramienia Prezydenta reprezentował miasto w Komisji ds. Bezpieczeństwa działającej w Starostwie Powiatowym.

Prezydenta Miasta Zgierza zaprasza wszystkich na jutro pod Kamień Węgielny na godzinę 17:00 w związku z dniem Wolności i Solidarności.

Przewodniczący RMZ zaprasza na imprezę City of Power, która odbędzie się 1 września.

Pkt 11. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady LIII sesji Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20013
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Narutowicza

Od dnia 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3. Maja (więcej o inwestycji). Pierwsza...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS