Menu główne

XLV sesja Rady Miasta Zgierza

XLV sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XLV sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 27 lutego 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
27.02.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w 2018 roku jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLIII/569/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego wraz z odpowiedzią na skargę.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/470/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.
 
Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2017 roku.
 
Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Wręczenie nagród - Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Kartingu Halowym

Uczniowie zgierskich placówek rywalizowali na profesjonalnym torze Racing Center Łódź. w klasie LR5 najlepsi okazali się: Paweł Pilarski i Wiktor Stawiński.

Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski wręcza podziękowania organizatorom oraz sponsorom.

Wyróżnienie otrzymała SP nr 12, Szkoła Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, SP nr 10, SP nr 6. Nagrodę główną otrzymała SP nr 11.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera XLV sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad. Do porządku obrad zgłoszono 4 nowe projekty uchwał.

  1. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63 do Programu Erazmus+, w ramach akcji KA2-Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół w celu realizacji projektu pn. "Zjednoczmy się by być wyjątkowi", - przewodniczący zaproponował wprowadzenie projektu do pkt 7 lit. m

  2. w sprawie wyłączenia w części lub całości z użytkowania: drogi – ul. Grabowej dz. nr ewid. 366; drogi – ul. Poziomkowej dz. nr ewid. 368 i 321 (w częśści); drogi – Grzybowej dz. nr ewid. 323 (w części); drogi ul. Jodłowej dz. nr ewid. 330, 331, 332 i 333; drogi – ul. Brzozowej dz. nr ewid. 318 (w części); drogi – ul. Dębowej dz. nr ewid. 326; drogi – ul. Suchej dz. nr ewid. 339 w obr. Z-127 - przewodniczący zaproponował wprowadzenie projektu do pkt 7 lit. L

  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/290/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141E – ul. Parzęczewska w Zgierzu" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - przewodniczący zaproponował wprowadzenie projektu do pkt 7 lit. k

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła - przewodniczący zaproponował wprowadzenie projektu do pkt 6 A

Porządek obrad po zmianach został przyjęty w głosowaniu: za - 20, wstrzym. - 0, przeciw - 0.

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

Protokół nr XLIV/18 został przyjęty w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. -0

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny A. Mięsok pyta kto jest inwestorem przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w tym niebezpiecznych na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu, prosi o podanie rodzaju technologii przetwarzania odpadów jaka miałaby być zastosowana w przedmiotowej inwestycji wymagającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaw/w przedsięwzięcia, prosi o podanie listy odpadów, które miałby być przetwarzane w związku z w/w inwestycją, jaki jest przewidywany koszt tego przedsięwzięcia. Następnie nawiązuje do listu otwartego napisanego do Prezydenta Miasta Zgierza P. Staniszewskiego oraz Wójsta Gminy Miasta Zgierz w sprawie linii tramwajowej 46. Porusza również kwestie czynszu w TBS.

Radny G. Leśniewicz prosi o podanie szczegółowych informacji nt. funkcjonowania siłowni zrealizowanej w ramach budżetu obywatelskiego umiejscowionej na terenie MOSiR w Zgierzu, prosi o przedstawienie informacji dotyczącej działalności Spółki TBS w Zgierzu, prosi  o przeprowadzenie pilnego remontu chodnika i jezdni ul. Poporzecznej w Zgierzu.

Radny I.Antczak prosi o podanie harmonogramu prac z podaniem nazw ulic, terminów, przewidywanego zakresu robót w tym powierzchni napraw, dlaczego nastąpiła realizacja zadania pod nazwą Siłownia z wyposażeniem na terenie MOSiR bez zabezpieczenia prawidłowości jego użytkowania.

Radna E. Krzewina odczytała stanowisko Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w sprawie utrzymania linii tramwajowej 46.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy- Adelmówek E. Frankowska prosi o przecięcie konrów drzew wzdłuż ulic: Lipowej, Chopina na całej długości oraz prosi o dokonanie nasadzeń na ul. Rękaw Chełmska.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia A. Chrostek pyta dlaczego wszystkie lokalizacje MIS i Osa zostały utworzone na terenach palcówek oświatowych, co w takim razie z resztą mieszkańców nie mających możliwości dostępu do w/w miejsc. Wnioskuje o remont i naprawę nawierzchni od ul. Witkacego do ul. Boya-Żeleńskiego. Wnioskuje o wyrównanie terenu miejskiego działki nr 482 w obrębie 125, znajdującej się przy ul. Parzęczewskiej.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Krzywie-Chełmy B. Rumińska prosi o udostępnienie dokumentów z posiedzeń zespołów ds. budżetu obywatelskiego. Pyta czy jest możliwość skorzystania z siłowni znajdującej się na terenie MOSiR. Prosi o zakup i montaż słupków do piłkochwytów na nowo utworzone boisko przy ul. Kasztanowej. Prosi o udzielenie odpowiedzi na temat utworzenia MIS i OSA.

 

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkana Zgierza G. Piasecka prosi o uzupełnienie drzewostanu na terenie Zgierza o utwaardzenie ulic na Osiedlu Krzywie- Chełmy głównie na ul. Hordliczki i Limanowskiego, pyta czy na terenie Osiedla będą utworzone siłownie zewnętrzne.

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, iż wszystkie odpowiedzi będą udzielone na piśmie w statutowym terminie.

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Pkt 6a. porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Komisja Statutowo Prawna bez uwag.

Komisja Budżetu i Finansów opinia pozytywna.

Brak dyskusji.

w głosowaniu za-21, przeciw- 0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w 2018 roku jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu. Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji, opinia pozytywna.

w głosowaniu: za- 21, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwala została podjęta.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, opinia pozytywna.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, opinia pozytywna.

Radny J. Pietrzak pyta, dlaczego ul. Zachodnia została wykreślona z planu.

Prezes Wod-Kan P. Karasiewicz mówi, że ul. Zachodnia będzie wybudowana po roku 2021 po wybudowaniu kanalizacji na ul. Polnej i Owsianej.

w głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym. -3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLIII/569/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego wraz z odpowiedzią na skargę. Projekt uchwały omawia Przewodniczący Rady Miasta Zgierza R. Gajda. Informuje, iż radny M. Sencerek złożył wniosek o uzupełnienie projektu o jego wypowiedź z grudniowej sesji RMZ.

Radny M. Sencerek podkreśla, że Zakład Medycyny Ratunkowej nie został zlikwidowany nastąpiła jedynie zmiana nazwy na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Komisja Statutowo Prawna bez uwag.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie projektu uchwały: za- 16, przeciw- 0, wstrzym. -2. Uchwała zostałą podjęta.

 

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/470/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu. projekt omawia Sekretarz Miasta Zgierza R. Chocholski.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej opinia pozytywna.

w głosowaniu: za- 21, przeciw- 0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji opinia pozytywna.

w głosowaniu: za- 20, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski omawia projekt uchwały.

Komisja Spraw Obywatelskich opinia pozytywna.

Radny G. Leśniewicz pyta kiedy projekt został przesłany do konsultacji komisarzowi.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że został przesłany po konwencie Przewodniczącego RMZ.

w głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz. Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Komisja Spraw Obywatelskich opinia pozytywna.

w głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-5. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz. Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Komisja Spraw Obywatelskich opinia pozytywna.

Radny I. Antczak zgłosił uwagę do paragrafu 11 ustęp 1. Następnie nawiozuje do działalności schroniska w Jasionce.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak mówi, że z Pabianic zostało przewiezionych 6 zwierząt, odłowione zostały 4 psy. Nawiązuje do ostatnej kontroli, mówi iż przeprowadzona została przez radnych RMZ, natomiast Gmina Miasto Zgierz przeprowadziła kontrolę przed podpisaniem umowy.

Radny I. Antczak pyta czy odbywają się regularne kontrole. Wyjaśnia, że radni podczas ostatnej wizyty zwrócili uwagę na małą ilość jedzenia, poruszył również kwestie małej liczby legowisk.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak mówi, że radni mogli zapoznać się jak dziala schronisko w Jasionce. Odnośnie karmy informuje, iż zwierzęta otrzymują świeże jedzenie dlatego też nie było jej na stanie zbyt wiele.

w głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

Komisja Budżetu i Finansów opinia pozytywna.

w głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.- 3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033. Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

w głosowaniu: za-  14, przeciw-0, wstrzym. -2. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/290/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141E – ul. Parzęczewska w Zgierzu" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

w głosowaniu: za- 19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

w sprawie wyłączenia w części lub całości z użytkowania: drogi – ul. Grabowej dz. nr ewid. 366; drogi – ul. Poziomkowej dz. nr ewid. 368 i 321 (w części); drogi – Grzybowej dz. nr ewid. 323 (w części); drogi ul. Jodłowej dz. nr ewid. 330, 331, 332 i 333; drogi – ul. Brzozowej dz. nr ewid. 318 (w części); drogi – ul. Dębowej dz. nr ewid. 326; drogi – ul. Suchej dz. nr ewid. 339 w obr. Z-127. Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opinia pozytywna.

w głosowaniu: za- 17, przeciw-0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63 do Programu Erazmus+, w ramach akcji KA2-Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół w celu realizacji projektu pn. "Zjednoczmy się by być wyjątkowi". Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

w głosowaniu: za- 19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2017 roku.

Brak dyskusji.

Pkt 9. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Brak dyskusji.

Pkt 10. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Brak dyskusji.

Pkt 11. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Przewodniczaca Zarządu Osiedla Rudunki W. Partycka dziękuje za udział w pogrzebie jej taty J. Dąbrowskiego.

Radny G. Leśniewicz proponuje, aby dokonać zmian w uchwale dotyczącej tytułów honorowych, aby tytuły były przyznawane raz na kadencje.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek zwraca uwagę na dziki, które znowu pojawiły się terenie Osiedla.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski prosi w kwestii dzików o informowanie na bieżąco. Dodaje, iż na ten moment odławianie jest wstrzymane.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 650-lecia A. Chrostek prosi o oświetlenie na ul. Witkacego przy przejściu dla pieszych.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że możliwe jest iż na najbliżej sesji będą dokonywane przesunięcia w budżecie i być może znajdą się środki na oświetlenie ul. Witkacego.

Radny J. Pietrzak mówi o zasadności wykonania chodnika przy Placu Targowym od strony bloku nr 8.

Przewodniczący RMZ R. Gajda przedstawia stanowisko Rady Miasta Zgierza w sprawie sporu kompentecyjnego dotyczącego rozpatrzenia skargi.

Radny G. Leśniewicz mówi, że może warto rozważyć rozpatrzenie tej skargi.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, że wyroki Sądów są niejednoznaczne.

w głosowaniu: za- 15, przeciw-0, wstrzym.-5. Stanowisko zostało przyjęte.

Pkt 12. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady XLV sesji Rady Miasta Zgierza. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19921
Usuń

Ostrzeżenia: oblodzenie i przymzrozki

Ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatu zgierskiego:
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 18.03.2020 w godz. 08:00-14:30: ul....
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19427
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej w Zgierzu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody: 
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS