Menu główne

XLVI sesja Rady Miasta Zgierza

XLVI sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XLVI sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 27 marca 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
27.03.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla miasta Zgierza”.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania – ul. Sadowej tj. działki nr ewid. 261/5 w obr. Z-127.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 118/6, 118/8, 119, 120, 121, 122/1, 118/9 w obrębie 128.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego o nazwie "Pomaganie przez remontowanie",

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Zgierz.

Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2017.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.

Pkt 10. porządku obrad
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2017 r.

Pkt 12. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 14. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 15. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera XLVI sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad. Do porządku obrad zgłoszono 4 nowe projekty uchwał.

1. w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu pod literą i.

2. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu" w ramach operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" Programmu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod literą j.

3. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/569/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego pod literą k.

4. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/588/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLIII/569/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego wraz z odpowiedzią na skargę pod literą l.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: za -18, przeciw - 0, wstrzym. -4.

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Radny A. Mięsok wyraził opinię, iż z protokołu należy wykreślić w punkcie 7 litera c, zdanie że RMZ podjęła uchwałę.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż protokół odzwierciedla przebieg sesji, takie zdanie zostało wypowiedziane.

Protokół został przyjęty w głosowaniu" za - 19, przeciw -0, wstrzym. -2.

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna E. Krzewina zgłasza interpelacje w sprawie przeprowadzenia akcji równania dróg gruntowych na terenie Osiedla Proboszczewice-Lućmierz i uzupełnienia nierówności tłuczniem. Poprosiła również o uzupełnienie ubytków asfaltem na drogach utwardzonych z uwzględnieniem rozwiązania technicznego tj. zabezpieczenia krawężnikiem drogowym od strony ul. Rozrywkowej i na odcinku ul. Jasnej.

Radny B. Janiszewski zwrócił się z prośbą o wykonanie prac porządkowych na ul. Boya-Żeleńskiego oraz o usunięcie fragmentu krawężnika wzdłuż ul. Parzęczewskiej.

Radny I. Antczak złożył interpelacje w sprawie przekazywania na bieżąco wykazu prac wykonywanych i kosztami w zakresie profilowania dróg do 15 dnia każdego następnego miesiąca. Pyta również, dlaczego do dnia 22 marca 2018 r. w odniesieniu do publikowanych dokumentów przetargowych nie udostępniono komunikatu o pomyłce.  Pyta także o, siłownie na obiekcie MOSIU-u oraz dlaczego w warunkach przetargu określono opłatę ryczałtową wypłacaną miesięcznie bez względu na ilość zwierząt będących pod opieką schroniska.

Radna B. Świątczak zgłasza interpelacje w sprawie konfliktu Dyrektora SP nr 4 z częścia rady pedagogicznej oraz wygospodarowania środków finansowych z budżertu Miasta Zgierza na finansowanie lub współfinansowanie zabiegów kastracji i znakowania mikroczipem psów i kotów.

Radny J. Pietrzak zwracił się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej wysokości kosztów wyjazdów służbowych i delegacji radnych Rady Miasta Zgierza w latach 2015-2017.

Przewodnicząca Zarządu B. Rumińska prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące unieważnionych trzech przetargów dotyczących realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Radny T. Kupis zgłosza interpelacje w sprawie uzupełnienia nazw ulic na skrzyżowaniach w Zgierzu oraz poprawy bezpieczeństwa na ul. Witkacego.

Radny K. Wężyk zwraca się z prośbą o możliwość powstania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy placówkach oświatowych.

Radny A. Piłacik prosi o założenia spowalniacza na ul Milczarskiego.

Radny R. Antczak prosi o uzupełnienie ubytków i wyrównanie całego odcinka drogi ul. Marysińskiej, wyrównania ul. Granicznej i Jaracza oraz o uprzątnięcie wiatrołomów, trawników i alejek w kwadracie Parku Miejskiego.

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla miasta Zgierza”. Przewodniczący RMZ R. Gajda przedstawia kandydatury do nadania tytułu " Zasłużony dla Miasta Zgierza". Opinia Komisji Spraw Obywatelskich do wszystkich kandydatur jest pozytywna.

Przewodniczący RMZ R. Gajda prosi o zgłaszanie kandydatur do Komisji skrutacyjnej. Do komisji zgłoszono radną A. Grzelak-Makowczyńską i radnego M. Forfecki. Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty w głosowaniu: za - 20, wstrzym. -0, przeciw -0. Trwa głosowanie.

 

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla miasta Zgierza”. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej M. Forfecki odczytuje protokół Komisji skrutacyjnej z przebiegu głosowania.

Największą liczbę głosów uzyskali: Muzeum Miasta Zgierza, Zakład Kształcenia Nauczycieli, Ks. kan. dr Andrzej Blewiński.

W głosowaniu: za - 17, przeciw -0, wstrzym. -1. Uchwała została podjęta

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych. Projekt uchwały przedstawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

Brak głosów w dyskusji. W głosowaniu: za- 15, przeciw-0, wstrzym. -3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Brak głosów w dyskusji. W głosowaniu: za- 15, przeciw-0, wstrzym. -3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania – ul. Sadowej tj. działki nr ewid. 261/5 w obr. Z-127. Projekt uchwały omawia Prezysent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Brak głosów w dyskusji. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym. -3.

Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt uchwały omawia Sekretarz Miasta ZGierza R. Chocholski.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za- 18, przeciw-0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 118/6, 118/8, 119, 120, 121, 122/1, 118/9 w obrębie 128. Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu za: -18, przeciw-0, wstrzym. -1.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego o nazwie "Pomaganie przez remontowanie". Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu za: -18, przeciw-0, wstrzym. -0.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Zgierz. Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak

Radny J. Pietrzak proponuje, aby zmienić zapis aby dzieci nie zamieszkałe w Zgierzu a uczęszczające do szkoły na terenie Zgierza uczestniczyły w Programie wspierania.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak mówi, iż orzecznictwo wskazuje, że takiego zapisu nie można wprowadzić.

W głosowaniu: za- 17, wstrzym. 1, przeciw.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu. Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za - 19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu" w ramach operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" Programmu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/569/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego. Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za- 17, przeciw-0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/588/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLIII/569/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego wraz z odpowiedzią na skargę. Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za- 14, przeciw-2, wstrzym.-1. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2017. Temat omawia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Lesiak oraz M. Melaniuk koordynator ds. informatyzacji.

Trwa prezentacja multimedialna.

Pkt 8. porządku obrad - cd

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2017.

Radny J. Pietrzak pyta dlaczego podwojona została liczba rodzin ocjętych pomocą asystenta.

Dyrektor MOPS E. Lesiak mówi, iż dodatkowi asystenci zostali zatrudnieni w ramach programu unijnego.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 9. porządku obrad

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2017. Brak głosów w dyskusji.

Pkt 11. porządku obrad

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2017 r. Brak głosów w dyskusji.

Pkt 12. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. Przewodniczący RMZ R. Gajda informuje o pismach, które wpłynęły na jego ręce.

Pkt 13. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Radny A. Mięsok pyta, dlaczego został unieważniony 2 przetarg na nieruchomość przy ul. Wiejskiej 32 i 34.

Prezydent Miasta Zgierza  P. Staniszewski mówi, iż nie było żadnych ofert kupna.

Radny A. Mięsok pyta, kto reprezentował Miasta Zgierza na spotkaniu, które odbyło się 28 lutego w Starostwie Powiatowym.

Prezydent Miasta Zgierza  P. Staniszewski mówi, że w spotkaniu uczestniczyli Prezydent, Zastępca oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Radny A. Mięsok pyta o materiały promocyjne, które mają być zakupione na święto Miasta Zgierza. Na jakim etapie przygotowania jest święto Miasta Zgierza? Jakie planuje się na ten cel środki finansowe?

Prezydent Miasta Zgierza  P. Staniszewski prosi o złożenie pytań w formie interpelacji. Wyjaśnia, iż są to bardzo szczegółowe pytania.

 

 

Pkt 14. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Radny J. Pietrzqak pyta, czy zakupione autobusy są nowe?

Radny A. Mięsok mówi, iż prosił o sprostowanie protokołu z grudniowej sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż wcześniej prosił Pana radnego o wskazanie rozbieżności i z takim pismem do niego wystąpi.

Radny A. Mięsok wyraża opinie, że należy skorelować protokół z nagraniem.

Przewodniczący RMZ R. Gajda ponownie prosi o wskazanie rozbieżności. Następnie życzy wszystkim spokojnych i radosnych świąt Wielkanocnych.

Pkt 15. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady XLVI sesji Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19890
Usuń

Ostrzeżenie: Przymrozki

Przymrozki (stopień zagrożenia 1) od godz. 00:00 dnia 04.04.2020 do godz. 06:00 dnia 05.04.2020 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS