Menu główne

XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza

XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XLVIII sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 25 kwietnia 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
25.04.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.
 
Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.
 
Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.
 
Pkt 4. porządku obrad
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.

Pkt 5. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 7. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 8. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku.

Pkt 8. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych,.
 
Pkt 8. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.
 
Pkt 8. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 8. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII /561/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.
 
Pkt 8. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 
Pkt 8. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.
 
Pkt 8. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Uroczystość wręczenia podziękowań w ramach konkursu "Budzimy jeża ze Zgierza"

 Podziękowania składa  Prezydent Miasta Zgierza oraz Przewodniczący Miasta Zgierza. Podziękowania otrzymali Dorota Korczak, Magdalena Medyńska i Justyna Maćkowiak.

Prezentacja filmu Zgierz '92

Radny M. Pilarski współautor filmu wprowadza w tematyke filmu.

Trwa prezentacja filmu.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera XLVIII sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

W miejsce projektu uchwały 8f)w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Państwowej komisji Wyborczej z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi.

8i) w sprawie zmiany w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

8j) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz

8k) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.

8l) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Zgierz do realizacji projektu pn. – „Nie jeż się na naukę” w ramach działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

8m) w sprawie przyjęcia Programu „Zgierska Karta Mieszkańca”. 

Porządek obrd po zmianach został przyjęty za - 14, przeciw -0, wstrzym. -4.

 

 

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.

Protokół z XLVI został przyjęty w głosowaniu za - 17, przeciw -0, wstrzym. -0.

Protokół z XLVII został przyjęty w głosowaniu za - 18, przeciw -0, wstrzym. -0.

Pkt 4. porządku obrad

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.

Jako pierwszy informację przedstawia Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu R. Śniecikowski.

Radny M. Hiliński pyta dlaczego w materiale ujęty jest tylko I kwartał 2018 r.

Komendant Policji R. Śniecikowski powiedział, że nie może porównywać roku 2018 do roku 2017, ponieważ rok 2018 się jeszcze nieskończył.

Przewodniczący RMZ R. Gajda poprosił Komendanta o przekazanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w 2017 r.

Radny B. Janiszewski poprosił o przybliżenie tematu związanego z dopalaczami.

Komendant Policji R. Śniecikowski mówi, że skuteczność i wykrywalność Policji jest znacznie większa niż w poprzednim roku.

Informację na temat stanu bezpieczeństwa przedstwawia Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej T. Matusiak.

Brak dyskusji.

Ostatnią informację na temat stanu bezpieczeństwa przedstawia Komendant Straży Miejskiej D. Bereżewski.

Brak dyskusji.

Pkt 5. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny J. Filipowicz składa interpelację w sprawie zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży do boisk szkolnych w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych.

Radny A. Mięsok składa interpelację w sprawie przeznaczenia środków na naprawę ul. Chemików. Następnie pyta o prokurentów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Zgierzu. Prosi o udzielenie informacji: kiedy zostały umieszczone a następnie usunięte z Biuletynu Informacji Publicznej obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Radny J. Pyrzanowski prosi o wyrównanie ulic na Rudunkach oraz o uprzątnięcie skrzyżowania ul. Remarska i Rzemieślnicza.

Radny J. Pietrzak prosi o przeprowadzenie badań natężenia ruchu na ul. Aleksandrowskiej. Prosi o podanie celów niektórych wyjazdów służbowych radnych. Pyta, jakie są korzyści tych wyjazdów.

Radny M. Sencerek składa interpelacje w sprawie infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Radny I. Antczak odnosi się do interpelacji w sprawie siłowni na terenie MOSiRu w Zgierzu. Mówi, że po analizie dokumentów wnioskodawcą i realizatorem projektu był późniejszy użytkownik.

Radny M. Hiliński pyta czy możliwe jest przekazywanie cyklicznych wiadomości na temat remontu linii tramwajowych 45 i 46.

 

Pkt 6. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkaniec S. Wosiecki pyta o rement i budowę ul. Podgórnej, następnie prosi o rozwiązanie problemu dotyczącego wjazdu na ul. Chemików.

Mieszkanka J. Romanowicz prosi o zamontowanie luster drogowych na ul. Rataja i ul. Boboli.

Mieszkaniec H. Ogrodowczyk pyta czy miasto opracowuje koncepcję zagospodarowania Placu 100 straconych.

Pkt 7. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że zgodnie z umową na rewitalizację terenów zielonych Plac 100 straconych zostanie objęty rewitalizacją. Wszystkie odpowiedzi będą udzielone w statutowym terminie.

Przerwa w obradach

Wznowwienie obrad po przerwie

Przewodniczący RMZ R. Gajda po stwierdzeniu quorum wznawia obrady po przerwie.

Pkt 8. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku.

Projekt omawia Zastępca Prezydenta B. Bączak.

Komisje wydały opinie pozytywne.

W głosowaniu: za - 17, przeciw- 0, wstrzym.-0.

Pkt 8. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych. Projekt omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

w głosowaniu za- 17, przeciw-0, wstrzym. -1.

Pkt 8. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033. Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

w głosowaniu za- 15, przeciw-0, wstrzym.-1

Pkt 8. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Radny J. Pietrzak pyta czy jest możliwość, aby w programie dotyczącym kanalizacji uwzględnić większą liczbę ulic do skanalizowania.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że projekt uchwały dotyczy innej kwestii, czyli ulic na których jest kanalizacja. Projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom podłączenia do istniejącej kanalizacji.

Przewodniczący zarządu Nowe Miasto A. Łaszczewski pyta ile budynków komunalnych zostało podłaczonych do kanalizacji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda informuję, iż pytanie nalęzy skierować do spółko Wodociągi i Kanalizacja w Zgierzu.

w głosowaniu za-17, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII /561/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt f) porządku obrad

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Państwowej komisji Wyborczej z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi. Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Radny A. Mięsok pyta dlaczego podejmujemy przedmiotową uchwałę skoro w uzasadnieniu stwierdzamy, iż uchwała o okręgach nie została unieważnionia przez Wojewodę.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wyjaśnia, iż w obiegu prawnym są dwa dokumenty i jeden z nich należy wyeliminować.

Radny A. Mięsok pyta kto poniesie koszty wniesienia skargi.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, że nie są znane koszty w przypadku wygranej będą one zwrócone.

Radny I. Antczak mówi, że Komisarz Wyborczy nie stwierdził niezgodności uchwały, tylko stwierdził niezgodność podziału.

w głosowaniu: za -15, przeciw-3, wstrzym.-2. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli na terenie miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych. Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt j) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz. Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt k) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019. Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt l) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Zgierz do realizacji projektu pn. – „Nie jeż się na naukę” w ramach działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt uchwały omawia Zastępca PrezydentaMiasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta.

Pkt 8. ppkt m) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Zgierska Karta Mieszkańca”. Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Radny I. Antczak pyta, w jaki sposób poprawią się warunki życia mieszkańców.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, iż głównym celem programu jest wzmocnienie identyfikalności mieszkańców z miastem. Mówi, że szczegóły programu będą określone w regulaminie, który zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta.

W głosowaniu: za- 17, przeciw-0, wstrzym.-3. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 9. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. Brak głosów w dyskusji.

Pkt 10. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. Brak głosów w dyskusji.

Pkt 11. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Radny A. Mięsok pyta czy Prezydent podjął działania w celu poprawy sytuacji w SP nr 4.

Radny J. Pietrzak pyta, jaki będzie zakres prac na ul. Żytniej.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że trwają rozmowy z przedstawicielami każdej ze stron. Proponiwana będzie forma mediacji, aby zażegnać konflikt w SP nr 4. W kwestii ul. Żytniej mówi, że dotyczy uregulowania stanów prawnych.

Radny B. Janiszewski prosi o doświetlenia odcinka od ul. Kamiennej do ul. Lechonia.

Przewodniczący RMZ R. Gajda informuje, iż kolejna sesja odbędzie się 29 maja br.

Pkt 12. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady XLVIII sesji Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 2-3 czerwca 2020 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej przy...
15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS