Menu główne

XV sesja Rady Miasta Zgierza

XV sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XV sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16. 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
19.12.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Wręczenie tytułu honorowego „Zasłużony dla miasta Zgierza”.
 4. Wręczenie gratulacji Panu Markowi Olczakowi.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 8. Zapytania mieszkańców. 
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r., 
  2. wstąpienia w skład Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu, 
  3. wstąpienia w skład Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu, 
  4. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, 
  5. nadania Tytułu Honorowego” Zgierski Dawca Krwi”, 
  6. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie listu intencyjnego w zakresie przejęcia przez PGE Energia Ciepła S.A. od Gminy Miasto Zgierz udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu, 
  7. zmiany uchwały Nr XXIX/363/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy targowiska miejskiego w Zgierzu, 
  8. zmiany uchwały Nr VIII/84/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
  9. zmiany uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, 
  10. przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 dla miasta Zgierza, 
  11. określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego,
  12. przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 
  13. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
  14. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020, 
  15. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  16. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034, 
  17. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, 
  18. ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Miasto Zgierz składników mienia komunalnego do korzystania. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034: 
  1. przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały, 
  3. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały, 
  4. dyskusja nad projektem uchwały, 
  5. głosowanie projektu uchwały. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020: 
  1. przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały, 
  3. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały, 
  4. dyskusja nad projektem uchwały, 
  5. głosowanie projektu uchwały. 
 13. Przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miasta Zgierza za 2019 r. 
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 15. Oświadczenia radnych. 
 16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 17. Zapytania i wolne wnioski. 
 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
 19. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20698
Usuń

Ostrzeżenie: Upały

Upał (stopień zagrożenia 2) od godz. 12:00 dnia 07.08.2020 do godz. 21:00 dnia 09.08.2020 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się upały....
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 04.08.2020 r. w godz. 08:00-14:30: 
20366
Usuń

14 sierpnia 2020 r. nieczynny UMZ i USC

14 sierpnia 2020 r. (piątek) 2020 r. będą nieczynne: Urząd Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS