Menu główne

Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Przedszkolaki
Data publikacji: 
15.03.2017
Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Poniżej szczegółowo opisano zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 na terenie miasta Zgierza.  

Zasady rekrutacji 

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2011 r.): 

 • obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat; 
 • na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, 
 • którym Prezydent Miasta Zgierza wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2012 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2014 r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Zgierza wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmą dziecko. 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o: 

 • zapisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 
 • uchwałę Nr XXX/369/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 976), 
 • zarządzenie Nr 50/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018. 
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie (urodzone w latach 2014–2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe w Zgierzu. 
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza Zgierzem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2017 r.) na wolne miejsca w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Zgierza. 
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2017 r.) na wolne miejsca. 
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl w terminach:
  • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.
  • Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 5 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej /maksymalnie trzy placówki/ według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego należy zanieść wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.

  Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Miejskiego Przedszkola nr 3 integracyjnego z oddziałami specjalnymi w Zgierzu oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

  Rodzice/prawni opiekunowie:
  • pobierają wniosek w jednej z tych placówek (MP 3 lub SP 1),
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru,
  • wraz z wnioskiem składają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru.
  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi lub wskazany przez niego pracownik,
  • podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/prawnym opiekunom kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 7. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:
  • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie,
  • niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). 
 8. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:
  • rodzina objęta nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny – pisemne oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wparciem asystenta rodziny,
  • kandydat wskazany do udziału w programie „Nie jestem gorszy” realizowanym w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu – pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzające wskazanie kandydata do udziału w programie,
  • kandydat obojga rodziców pracujących, uczących się w systemie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  • kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  • kandydat posiadający rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat posiada rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
  • kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego w pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego w pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie,
  • kandydat uczęszczający w toku rekrutacji do żłobka – pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat uczęszcza w toku rekrutacji do żłobka.
  Składający oświadczenia są zobowiązani do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 11. Prezydent miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).
  O wynikach weryfikacji oświadczeń informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 12. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 13. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXX/369/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r., tzw. kryteria gminne,
  • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.
 14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 16. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 17. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.
 18. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
Terminy rekrutacji  

Komunikat z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018. 

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w dniu 10 marca 2017 r. Prezydent Miasta Zgierza podpisał zarządzenie Nr 50/VII/2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018. 

Na podstawie art. 153 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: 24 marca 2017 r. - 30 marca 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego: 

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 5 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. 

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 14 kwietnia 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. 

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 5 maja 2017 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 27 czerwca 2017 r. 

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 8 maja 2017 r. do 9 maja 2017 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 28 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. 

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 10 maja 2017 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30 czerwca 2017 r. 

Źródło: Urząd Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

11403
Usuń

2 maja nieczynne Starostwo Powiatowe

2 maja 2017 r. Starostwo Powiatowe (ul. Sadowa 6a oraz ul. Długa 49) w Zgierzu będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności z tym związane...
11286
Usuń

Kursy zjazdowe i dojazdowe z Wiosny Ludów

Mieszkańcy osiedla Piaskowice-Aniołów, mogą z ulicy Wiosny Ludów, dojechać do wybranych pętli autobusowych, jak również z wybranych pętli powrócić...
11283
Usuń

Zmiana rozkładów jazdy linii nr 4 i 8

Z dniem 2 kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy autobusów linii nr 4 i 8. Na podstawie wniosków  Rad Osiedli Rudunki i Podleśna linie te...
11281
Usuń

Zmiany rozkładów jazdy linii nr 51, 46, 16

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi wprowadza nową siatkę komunikacyjną.  Zmiany dotkną zgierzan korzystających z...
10697
Usuń

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów (od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r.) Uwaga! Mieszkańcy domków jednorodzinnych sprawdźcie: w którym rejonie leży Twoja...
4942
Usuń

Apteki całodobowe (dyżurujące)

"KWIATY POLSKIE" - ul. 1 Maja 4 - tel. 42 715 07 57. "APTEKA U DOMINIKA" - ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30.
Facebook
YouTube
Google+
RSS