Menu główne

XXXI sesja Rady Miasta Zgierza

XXXI sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji (w systemie zdalnym).

Data wydarzenia: 
28.01.2021

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Oświadczenie Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza w związku z planami Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącymi zmian funkcjonowania filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Miasta Zgierza,
  2. wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,
  3. rozpatrzenia wniosku,
  4. ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
  6. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2021-2025,
  7. przyjęcia programu Gminy Miasto Zgierz w sferze polityki senioralnej na lata 2021-2024,
  8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  9. możliwości udziału właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości w inwestycjach miejskich na terenie Miasta Zgierza,
  10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu”, w ramach naboru wniosków do programu „Infrastruktura sportowa Plus”,
  11. zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2021,
  12. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza na lata 2021-2025,
  13. zmiany uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,
  14. zmiany uchwały Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  15. zmiany uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034:
  1. przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
  3. dyskusja nad projektem uchwały,
  4. głosowanie projektu uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2021:
  1. przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
  3. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie projektu uchwały.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu „Zgierz dla Rodziny” za rok 2020.
 13. Stan przygotowań do obchodów 200-lecia Umowy Zgierskiej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Oświadczenia radnych.
 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22490
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Silny wiatr (stopień zagrożenia 2) od godz. 00:00  do godz. 18:00 dnia 17.01.2022 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się wystąpienie...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS