Menu główne

Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych (2021-2022)

 

logotypy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa 

Gmina Miasto Zgierz realizuje projekt pn. "Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu krajowego z budżetu państwa, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest zachowanie funkcji kulturalnych obiektów zabytkowych Parku Kulturalnego Miasta Tkaczy oraz Centrum Kultury Dziecka poprzez przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych oraz rozszerzenie oferty usług kulturalnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez stworzenie Animacji 3D "Umowa Zgierska" i Gry Miejskiej wraz zakupem niezbędnego wyposażenia. 

Projekt zakłada: 

  1. zachowanie w dobrym stanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, pełniących funkcje kulturalne; 
  2. rozwój potencjału endogenicznego Parku Kulturalnego Miasta Tkaczy, opartego na walorach historyczno-kulturowych poprzez stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstania nowych miejsc pracy; 
  3. zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego na obszarze Miasta Zgierza poprzez poszerzenie oferty kulturalnej Parku Kulturowego Miasta Tkaczy oraz umożliwienia docelowego uruchomienia w przyszłości nowego produktu turystycznego "Sukna – złota Zgierza"; 
  4. podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych i turystycznych poprzez unowocześnienie oferty i zapełnienie dostępności możliwie jak najszerszej grupie odbiorców do zasobów dziedzictwa kulturalnego; 
  5. wzrost aktywności społeczno-gospodarczej i atrakcyjności turystycznej Zgierza poprzez wzrost liczby osób odwiedzających obszar miasta uznany za zdegradowany i przeznaczony zasobów dziedzictwa kulturalnego; 
  6. wzrost wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjno komunikacyjnych na potrzeby funkcji kulturalnych. 

Łączna wartości projektu: 1 249 113,90 zł 

Wysokość dofinansowania EFRR : 815 381,50 zł 

Budżet państwa: 47 963,62 zł 

Okres realizacji projektu: od 01.06.2021 roku do 30.12.2022 roku  

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS