Menu główne

Rozwój lokalny

 

Program "Rozwój lokalny" - www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny 

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia a Program Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021, wspiera samorządy w dążeniach do osiągnięcia tego celu. 

Zgierz znalazł się elitarnym gronie 54 miast zakwalifikowanych (spośród ponad 200) do II etapu tego projektu. Już teraz mamy zagwarantowane 100 tysięcy zł z programu Dostępność +, ale mamy też szansę na nawet 10 mln euro na działania rozwojowe w mieście. Liczymy, że starania o te pieniądze będą naszym wspólnym wysiłkiem. Bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej jakiego miasta pragną. 

Działania: 

 • Pozytywna ocena formalna wniosków - artykuł z dn. 18.12.2020 r. 

 • Karta przedsięwzięcia - artykuł z dn. 23.07.2020 r.  

 • Spotkania konsultacyjne (20, 21, 22 lipca 2020 r.) - artykuł, relacja

 • Ankieta "Kluczowe zasoby i produkty Zgierza (21-26.05.2020 r. link do ankiety) - artykuł

 • Grupa na portalu Facebook - www.facebook.com/groups/StrefaRozwojuMiasta
  Przestrzeń do rozmowy nie tylko o tym co trzeba poprawić lub zmienić, ale przede wszystkim – jak to zrobić? Chcemy wspólnie szukać dobrych praktyk oraz potencjałów do rozwoju Zgierza, aby zmieniać go na lepsze. Lepsze przede wszystkim dla zgierzanek i zgierzan. 
  Aby dołączyć do grupy należy wejść na facebook.com/groups/StrefaRozwojuMiasta i odpowiedzieć na jedno proste pytanie. 

 • Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Zgierza opracowuje kompletną koncepcję projektu pn. "Zgierz – miastem marzeń"  
  Zarządzenie nr 46/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.02.2020 r. w sprawie powołania Zespoł ds. przygotowania wniosku do II etapu programu "Rozwój Lokalny" 

W II etapie z miastem pracują doradcy: 

 • Mirosław MękarskiMirosław Mękarski
  Nauczyciel, urzędnik, samorządowiec, współzałożyciel kilku stowarzyszeń. Wiedza, doświadczenie zawodowe i aktywność społeczna związane z oświatą, kulturą, sportem, turystyką i pomocą społeczną. Pracował w szkołach różnych typów, kuratorium oświaty, urzędzie gminy (Sekretarz), urzędzie miasta (wice burmistrz), starostwie powiatowym. Realizował projekty, starając się przekraczać granice dzielące różne sfery, łącząc natomiast podmioty, instytucje, źródła finansowania. 
 • Kazimierz PałaszKazimierz Pałasz
  W samorządzie działa od 25 lat. Przez 16 lat był prezydentem miasta. W tym okresie (1994-2010) reprezentował miasto w Związku Miast Polskich, przez 12 lat w Zarządzie, w tym 8 lat jako wiceprezes Związku. Związek natomiast reprezentował w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w Radzie Zamówień Publicznych oraz Radzie Programowej „Lider Polskiej Ekologii”. Przez 8 lat jako radny Województwa Wielkopolskiego (2010-2018) zajmował się problematyką statutową, ochrony środowiska oraz gospodarki, będąc przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym komisji, był wiceprzewodniczącym Sejmiku. 
 • Justyna Pietrzykowska Justyna Pietrzykowska
  Kilkanaście lat doświadczenia w bankowości korporacyjnej, w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw (strukturyzowanie transakcji w oparciu o innowacyjne instrumenty finansowe, koordynowanie projektów project finance, negocjacje biznesowe, zarządzanie relacjami). Konsultant ds. zarządzania strategicznego i finansowego oraz trener ds. finansów samorządów i projektów europejskich. W Związku Miast Polskich (ZMP) członek zespołu horyzontalnego ds. finansów i rozwoju instytucjonalnego. 

W ramach programu Rozwój Lokalny, Gmina Miasto Zgierz, przygotowała dwa dokumenty o charakterze strategicznym, którymi są: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego.

Oba plany opierają się o analizę problemów, potencjałów i mocnych stron miasta. Wskazują one cele strategiczne oraz cele operacyjne.

Wizja Miasta Zgierz

Zgierz w 2030 roku jest miastem ekologicznym, czystym i przyjaznym do spędzania wolnego czasu, kreowanym przez mieszkańców, dla których jakość życia, mieszkania, pracy i relaksu w mieście jest bardzo wysoka. Dziedzictwo kulturowe i przemysłowe jest naszą dumą, utożsamiamy się z wartościami równości i różnorodności.

Misja Miasta Zgierza

Naszą misją jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy Zgierz jest miastem przyjaznym do mieszkania, pracy, nauki oraz spędzania wolnego czasu, dzięki nawiązywanemu dialogowi z mieszkańcami.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
(cele strategiczne, cele operacyjne, rezultaty, przedsięwzięcia)

Cel nadrzędny - Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach

Cel strategiczny 1 - Nowy wizerunek miasta, w którym chętnie spędza się swój czas wolny

Rezultaty:

 • podkreślenie wartości dziedzictwa kulturowego w budowaniu przyszłości miasta,
 • zbudowanie nowego wizerunku miasta bazując na symbolach i wartościach.

Działania: Zwiększanie potencjału kulturowego Zgierza

Przedsięwzięcia:

 • stworzenie Strefy Rzemiosł Dawnych w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy,
 • transformacja Centrum Kultury Dziecka na Dom Jeża ze Zgierza i spotkań z literaturą dziecięcą,
 • działania bieżące Domu Jeża ze Zgierza i spotkań z literaturą dziecięcą,
 • organizacja Święta Miasta Tkaczy.

Cel strategiczny 2 - Zaplanowana i uporządkowana przestrzeń miasta

Rezultaty:

 • wzmocnienie ładu przestrzennego w centrum miasta oraz na obrzeżach,
 • rozwój małej, zielonej architektury,
 • łatwiejsze poruszanie się po centrum miasta dla pieszych, rowerzystów i komunikacji miejskiej,
 • poprawienie wyglądu centrum miasta.

Działania: Zmiana przeznaczenia przestrzeni miejskiej, Realizacja założeń Smart City

Przedsięwzięcia:

 • zmiana organizacji ruchu na ul. Długiej od Armii Krajowej do Dąbrowskiego,
 • zainstalowanie zielonych zdrojów ulicznych z funkcją beznaczyniowego picia wody,
 • usprawnienie układu komunikacyjnego na terenie miasta Zgierza poprzez wprowadzenie nowej organizacji ruchu, gdzie priorytet zyska publiczny transport zbiorowy,
 • przebudowa przejścia od ul. Długiej do Parku Miejskiego,
 • wyposażenie przystanków komunikacyjnych w system dynamicznej informacji pasażerskiej i gabloty City Light,
 • montaż iluminacji świetlnych w przestrzeni miejskiej.

Cel strategiczny 3 - Rozwinięta i innowacyjna gospodarka wspierająca ekonomię społeczną

Rezultaty:

 • zwiększenie przestrzeni na rozwój biznesu,
 • większy udział miasta w budowaniu silnej ekonomii społecznej.

Działania: Rozwój silnej i nowoczesnej gospodarki

Przedsięwzięcia:

 • stworzenie przestrzeni do rozwoju zgierskich przedsiębiorców - Zgierski Start-up,
 • renowacja Łaźni oraz stworzenie w niej miejsca dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Cel strategiczny 4 - Godne i przyjazne warunki do życia dla mieszkańców w różnym wieku

Rezultaty:

 • lepsza infrastruktura rowerowa,
 • lepsza infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
 • zmniejszenie strat energii przez miejskie budynki,
 • nowa przestrzeń do spędzania wolnego czasu przez różne grupy społeczne.

Działanie: Budowanie zaangażowania społecznego w sprawy miasta

Przedsięwzięcia:

 • utworzenie Młodzieżowej Strefy Chillout’u,
 • dostosowanie budynku do potrzeb Zgierskiego Centrum Seniora,
 • wdrażanie działań polityki senioralnej,
 • stworzenie Kwitnących Ogródków w Mieście Tkaczy.

Cel strategiczny 5 - Zielone i bezpieczne miasto

Rezultaty:

 • podniesienie jakości środowiska,
 • przybliżenie się do rozwiązania problemów ze składowiskami odpadów,
 • poradzenie sobie ze skutkami zmian klimatu (gwałtowne ulewy i zalewanie miasta),
 • rozwój infrastruktury zielonej.

Działanie: Przywrócenie równowagi środowiskowej

Przedsięwzięcia:

 • utworzenie systemów retencji wody opadowej na osiedlach,
 • zwiększenie retencyjności w zalewanym obszarze centrum miasta,
 • przygotowanie dokumentacji na realizację termomodernizacji obiektów mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego w Zgierzu,
 • uzbrojenie budynków komunalnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną,
 • budowa ścieżek rowerowych w Zgierzu,
 • wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (w tym z systemem podziemnym),
 • określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów, ich wpływu na środowiska oraz technologii i kosztów ich rekultywacji,
 • budowa systemu tras rowerowych MTB typu singletrack ma terenie lasu miejskiego w sąsiedztwie ośrodka Malinka.

PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO
(cele strategiczne, cele operacyjne, rezultaty, przedsięwzięcia)

Cel nadrzędny - Przyjazny, nowoczesny i otwarty Urząd

Cel strategiczny 1 - Nowy wizerunek urzędnika, urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz

Rezultaty:

 • podniesienie prestiżu pracowników jednostek administracyjnych Gminy Miasto Zgierz,
 • zbudowanie nowego wizerunku pracowników jednostek administracyjnych Gminy Miasto Zgierz.

Przedsięwzięcia:

 • opracowanie Społecznej Strategii Rozwoju Miasta Zgierza 2040 i działania związane z jej wdrażaniem Zgierz (Działanie: Realizacja programów i strategii Miasta Zgierza),
 • rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Miasta Zgierza (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST),
 • systemowe okresowe badania jakości usług w instytucjach samorządowych (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST),
 • wyposażenie pracowników Urzędu Miasta Zgierza i jednostek organizacyjnych w sprzęt komputerowy i programy do pracy bieżącej oraz zdalnej (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST).

Cel strategiczny 2 - Nowoczesne zarządzanie administracją w Gminie Miasto Zgierz

Rezultaty:

 • Centrum Usług Wspólnych dla jednostek administracyjnych Gminy Miasto Zgierz.

Przedsięwzięcia:

 • utworzenie Centrum Usług Wspólnych (Działanie: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych),
 • szkolenia menadżerskie dla kadry kierowniczej i zarządzającej (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST),
 • utworzenie i funkcjonowanie działu HR (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST).

Cel strategiczny 3 - Jednostki administracyjne Gminy Miasto Zgierz otwarte dla cudzoziemców i osób z niepełnosprawnościami - Zgierz otwarty

Rezultaty:

 • Zgierz miastem atrakcyjnym dla cudzoziemców i osób niepełnosprawnych. Administracja otwarta dla wszystkich.

Przedsięwzięcia:

 • prowadzenie szkoleń językowych (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST),
 • powołanie zespołu liderek i liderów dostępności dla instytucji Gminy Miasto Zgierz (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST),
 • wyposażenie Urzędu Miasta Zgierza w windę (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST).

Cel strategiczny 4 - Mieszkańcy jako partnerzy w zarządzaniu miastem

Rezultaty:

 • mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz biorący czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ich miasta.

Przedsięwzięcia:

 • stworzenie Polityki Młodzieżowej Gminy Miasto Zgierz (Działanie: Realizacja programów i strategii Miasta Zgierza),
 • wprowadzenie Zgierskiej Karty Mieszkańca Zgierza (Działanie: Realizacja programów i strategii Miasta Zgierza),
 • przeprowadzenie audytu i przygotowanie programu rozwoju miasta inteligentnego Zgierz (Działanie: Realizacja programów i strategii Miasta Zgierza),
 • utworzenie Biura ds. Partycypacji Społecznej i NGO (Działanie: Polepszenie funkcjonowania JST).

Za zaangażowanie i ogrom pracy podziękowania dla zespołu, który przygotowywał wniosek, doradców Związku Miast Polskich: Justyny Pietrzykowskiej, Mirosława Mękarskiego, Kazimierza Pałasza oraz wszystkich mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego wniosku.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22797
Usuń

Ostrzeżenie: Intensywne opady śniegu

Intensywne opady śniegu (stopień zagrożenia 1) od godz. 18:00 dnia 26.11.2021 do godz. 06:00 dnia 27.11.2021 r. Na obszarze powiatu zgierskiego...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS