Menu główne

Zgłoś eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiornika bezodpływowego do gminnej ewidencji

Logo Urzędu Miasta Zgierza
Date of publication: 
29.04.2019
Zgłoś eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiornika bezodpływowego do gminnej ewidencji

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy prowadzą: 

 1. ewidencję zbiorników bezodpływowych, 
 2. ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich użytkowników ww. instalacji i urządzeń o niezwłoczne dokonanie zgłoszenia ich eksploatacji do Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16) - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (pokój nr 217 i 222). 

Informację w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 42 714 31 68 oraz 42 714 31 51. 

Źródło: Urząd Miasta Zgierza


Zbiorniki bezodpływowe:

 • Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości (…) nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 • Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (...), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (…) - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się przez uprawniony podmiot z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia zbiornika, zależną od ilości zużytej wody, jednak nie rzadziej niż raz na rok (§20 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz).
 • Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
  przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
  Zgłoszenie akcesu przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej Gminy Miasto Zgierz, należy skierować do Spółki "Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. w Zgierzu, ul. A. Struga 45, tel. 42 715 12 95. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 

 • Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia obowiązkowi zgłoszenia Prezydentowi Miasta Zgierza, z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 395 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, co nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Ww. zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, o czym stanowi art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Zgłoszenia eksploatacji instalacji w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, należy dokonać niezwłocznie.
 • Istnieje też obowiązek przedłożenia Prezydentowi Miasta Zgierza wszelkich informacji dotyczących: rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych lub informacji zawartych w dokonanym już zgłoszeniu. Informacje te należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.
 • Wprowadzenie w instalacji istotnej zmiany wymaga ponownego zgłoszenia instalacji. Zgodnie z art. 342 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska: naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia, eksploatowanie instalacji niezgodne ze złożoną informacją, eksploatowanie instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, eksploatowanie instalacji po wniesieniu sprzeciwu organu, podlega karze grzywny.
 • Komunalne osady ściekowe powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych powinny być usuwane przez uprawniony podmiot, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS