Menu główne

Komunikat PUP: Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców (określone kody PKD)

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Date of publication: 
18.12.2020
Komunikat PUP: Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców (określone kody PKD)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ogłasza od dnia 21.12.2020 r. (godz. 07:30) do 31.01.2021 r. WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNY nabór wniosków O UDZIELENIE DOTACJI dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255). Tarcza 6.0

O DOTACJĘ mogą starać się TYLKO MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MALI PRZEDSIĘBIORCY:

 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

 • którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, wyłącznie jako rodzaj przeważającej działalności, zgodnie z poniższymi kodami:

  • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 49.39.Z pozostały transport lądowy, pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (Catering);
  • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
  • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżaw sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
  • 85.59.A Nauka języków obcych;
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 86.10.Z Działalność szpitali - jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej;
  • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  • 86.90.D Działalność paramedyczna;
  • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  • 91.02.Z Działalność muzeów;
  • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
  • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
  • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000,00 złotych.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Czytaj też: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS