Menu główne

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Przedszkolaki
Date of publication: 
13.02.2023
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024. 

 • Terminy określa Zarządzenie Nr 39/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.
 • Kryteria określa Uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach: 

 • kontynuacja edukacji przedszkolnej: od 22 lutego do 28 lutego 2023 r. 
 • postępowanie rekrutacyjne: od 1 marca do 14 marca 2023 r. do godz. 16:00 
 • postępowanie uzupełniające: od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godz. 16:00 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 
Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do danego publicznego przedszkola/danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w terminie: od 22 lutego do 28 lutego 2023 r.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 39/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

Terminy rekrutacji  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024: 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 1 marca do 14 marca 2023 r. do godz. 16:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godz. 16:00
  Obowiązuje złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej. 
  Kandydaci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do MP3, SP1 składają wnioski w wersji papierowej.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 marca do 30 marca 2023 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 1 czerwca do 7 czerwca 2023 r. 

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 4 kwietnia 2023 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 14 czerwca 2023 r. 

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 5 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 15 czerwca do 20 czerwca 2023 r. do godz. 16:00

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 13 kwietnia  2023 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 22 czerwca 2023 r. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 39/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

Kryteria rekrutacji 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 1. Kryterium: Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny (dotyczy naboru do wszystkich przedszkoli) lub wskazany przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu do udziału w programie "Nie jestem gorszy" (dotyczy naboru do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Zgierzu) 
  Wartość kryterium w punktach: 32 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica, pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzająca wskazanie kandydata do udziału w programie "Nie jestem gorszy". 

 2. Kryterium: Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie:
  - oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym,
  - samotne matki lub samotni ojcowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym  

  Wartość kryterium w punktach: 16 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia.  

 3. Kryterium: Kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub kandydat, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego 
  Wartość kryterium w punktach: 8 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 4. Kryterium: Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 4 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 5. Kryterium: Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 2 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 6. Kryterium: Kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 1 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

Na podstawie Uchwały Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz. 

Zasady rekrutacji  

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.):

 • obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat,
 • na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie Prezydent Miasta Zgierza wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie (urodzone w latach 2017–2020) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe w Zgierzu.

 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza Zgierzem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny w szkole będzie dysponował wolnymi miejscami.

 3. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2023 r.) na wolne miejsca po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 5. W terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 6. Rodzice/prawni opiekunowie decydując się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza dziecko, nie składają w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. W takim przypadku dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane po raz pierwszy. Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie będzie dla niego zarezerwowane miejsce.

 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 39/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

  Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

  • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
  • data i godzina wydrukowania wniosku,
  • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku
   nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
 8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej (maksymalnie trzy placówki) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego należy zanieść wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.

 9. Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Miejskiego Przedszkola nr 3 (MP3) Integracyjnego z oddziałami specjalnymi w Zgierzu oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 (SP1) z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

  Rodzice/prawni opiekunowie:

  • pobierają wniosek w jednej z tych placówek (MP3 lub SP1),
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru,
  • wraz z wnioskiem składają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi lub wskazany przez niego pracownik,
  • podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/prawnym opiekunom kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły. 
 11. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:

  • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie podpisane przez obojga rodziców,
  • niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).
 12. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:

  • rodzina objęta nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny – pisemne oświadczenie obojga rodziców o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
  • kandydat wskazany do udziału w programie "Nie jestem gorszy" realizowanym w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu – pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzające wskazanie kandydata do udziału w programie,
  • kandydat, którego rodzice oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  • kandydat, którego samotne matki lub samotni ojcowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  • kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – pisemne oświadczenie obojga rodziców,
  • kandydat, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – pisemne oświadczenie obojga rodziców,
  • kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców, – kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców,
  • kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia są zobowiązani do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

  Podpis obojga rodziców nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw. W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego. 

 13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 
 15. Prezydent miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

  O wynikach weryfikacji oświadczeń prezydent miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 16. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 17. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

  • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, tzw. kryteria samorządowe,
  • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna. 
 18. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 19. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 20. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice w terminie potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 21. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie trzech dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie trzech dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego. 
 22. Przydział dzieci do właściwych oddziałów w przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.  

Źródło: Urząd Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS