Menu główne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

grafika
Date of publication: 
13.03.2023
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów  w województwie łódzkim na rok szkolny 2023/2024

 • do klas pierwszych i klas wstępnych publicznych szkół ponadpodstawowych, 
 • do klas pierwszych publicznych szkół branżowych II stopnia,
 • do publicznych szkół policealnych, 
 • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych podstawowych szkół dla dorosłych, określa się następujące terminy:

A. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) oraz do klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, na rok szkolny 2023/2024.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 r. do godz. 12:00. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

 2. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym – do 11 maja 2023 r.

 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany – do 31 maja 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 31 lipca 2023 r.

 4. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. (drugi termin do 7 lipca 2023 r.) oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 27 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 czerwca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – 31 lipca 2023 r.

 6. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r., do godz. 15:00.

 7. Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00.

 8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 12 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 31 lipca 2023 r.

 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

 10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym – od 24 kwietnia 2023 r. do 17 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 20 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r.

 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 lipca 2023 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2023 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2023 r. godz. 12:00 do 4 sierpnia 2023 r. godz. 12:00.

 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym 7 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

 13. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 13:00.

 14. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 8 sierpnia 2023 r.

 15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 16. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 18. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

B. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, na rok szkolny 2023/2024

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia terminów sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym – do 11 maja 2023 r.

 2. Złożenie wniosku o przyjęcie odpowiednio do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia lub publicznych szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (z wyłączeniem świadectw ukończenia odpowiedniej szkoły lub klasy oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

 3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 27 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 czerwca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – 31 lipca 2023 r.

 5. Uzupełnienie wniosku o kopię odpowiedniego świadectwa ukończenia szkoły lub klasy oraz kopię odpowiedniego zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego w postępowaniu rekrutacyjnym – do 10 lipca 2023 r.

 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności wskazanych w oświadczeniach wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta tych okoliczności w postępowaniu rekrutacyjnym – do 12 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 31 lipca 2023 r.

 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

 8. Wydawanie przez szkołę kształcącą w zawodzie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 maja 2023 r. do 17 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 24 lipca 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r. godz. 15:00

 9. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole policealnej, szkole branżowej II stopnia, publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub publicznej szkole podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia oryginału dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, odpowiednio:

  • do szkół policealnych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • do szkół branżowych II stopnia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • do liceów ogólnokształcących dla dorosłych świadectwa ukończenia gimnazjum albo szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • do szkół podstawowych dla dorosłych świadectwa lub dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
  w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00 do 20 lipca 2023 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00.
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 7 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

 11. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły policealnej, szkoły branżowej II stopnia lub szkoły dla dorosłych o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu rekrutacyjnym – do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 13:00.

 12. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 8 sierpnia 2023 r.

 13. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 14. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 15. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 16. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

C. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, na rok szkolny 2023/2024.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe – od 7 listopada 2023 r. do 21 listopada 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 11 grudnia 2023 r. do 15 grudnia 2024 r.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń lub świadectw OKE oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta – do 28 listopada 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 20 grudnia 2023 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych – 30 listopada 2023 r., oraz w postępowaniu uzupełniającym – 5 stycznia 2024 r.

 4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie – od 7 listopada 2023 r. do 2 grudnia 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 11 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.

 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – od 30 listopada 2023 r. do 5 grudnia 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 5 stycznia 2024 r. do 9 stycznia 2024 r.

 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 6 grudnia 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – 11 stycznia 2024 r.

 7. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 7 grudnia 2023 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 11 stycznia 2024 r.

 8. Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – 8 grudnia 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – 12 stycznia 2024 r.

 9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 12. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS