Menu główne

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

plakat informacyjny
Date of publication: 
30.06.2023
Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Od 1 lipca 2023 roku w Gminie Miasto Zgierz rusza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na efektywne źródło ciepła.

Beneficjenci korzystający z dofinansowania na wymianę źródła ciepła mogą dodatkowo uzyskać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi wejściowych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000,00 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie miasta Zgierza. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł. 

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Pisemny wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła 16, 95-100 Zgierz. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miasta Zgierza.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. zakup i montaż efektywnego źródła ciepła, w tym: pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do wspólnego, istniejącego efektywnego źródła ciepła w budynku (np. kotłowni gazowej, sieci ciepłowniczej)

  dodatkowo mogą być wykonane:
 3. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
 4. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 5. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 6. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Szczegółowy wykaz kosztów: urządzeń, materiałów i usług kwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu są wymienione w załączniku do Regulaminu wprowadzającego zasady udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Miasto Zgierz w latach 2023-2025. Załącznik zawiera również minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Intensywność dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów (§ 11 Regulaminu): 

 • podstawowy poziom dofinansowania - dofinansowanie do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym na trenie miasta Zgierza;

 • podwyższony poziom dofinansowania - dofinansowanie do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym na terenie miasta Zgierza;

 • najwyższy poziom dofinansowania - dofinansowanie do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym na terenie miasta Zgierza.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie wprowadzającym zasady udzielania dotacji celowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Miasto Zgierz w latach 2023-2025.

Informacje można uzyskać również w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 12 lub tel. 42 714 32 33.

Dokumenty

 • Regulamin zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Miasto Zgierz w latach 2023-2025 jest załącznikiem do uchwały Nr LXII/862/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 4330)

 • Do pobrania poniżej (pliki w formacie PDF): Wniosek o udzielenie dofinansowania oraz Oświadczenie współwłaściciela

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS