Menu główne

Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - MSSDI (2009-2010)

 

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasto Zgierz jest Partnerem
projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne - Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Gmina Miasto Zgierz realizuje podprojekt
"Budowa platformy usług edukacyjnych w Mieście Zgierz"

Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę platformy edukacyjnej oraz zakup i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej w Zgierzu.

Na czym skorzystają mieszkańcy?

 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, spowoduje usprawnienie codziennej pracy Urzędu Miasta Zgierza oraz szkół zlokalizowanych na obszarze miasta.
 • Zapewnienie dostępu do informacji oraz wzajemnej komunikacji pomiędzy Urzędem a szkołami, szkołą a rodzicem i uczniem.
 • Dostęp do wysokiej jakości świadczonych usług na drodze elektronicznej na tworzonym portalu edukacyjnym, który umożliwi realizację następujących usług:
  • tworzenie e-portfolio dla uczniów, nauczycieli i szkół,
  • baza materiałów edukacyjnych, która pozwoli na wzajemną wymianę zasobów edukacyjnych,
  • możliwa będzie komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy: nauczycielami, uczniami, rodzicami itp.
  • ułatwi naukę zwłaszcza niepełnosprawnym uczniom.

Jak to zostanie zrobione?

Realizacja projektu polega na zakupie, instalacji i uruchomieniu:

 • zestawów komputerowych wyposażonych w drukarki/fax, z których korzystać będą pracownicy Urzędu Miasta Zgierza i jednostki organizacyjne miasta.
 • serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, koniecznych do stworzenia bezpiecznej i wydajnej platformy przetwarzania i magazynowania danych.
 • Systemu antywirusowego, którego wdrożenie zapewni ochronę komputerów i serwerów.
 • Okablowania strukturalnego umożliwiającego szybkie i efektywne połączenie sieci komunikacyjnych urzędu.
 • Oprogramowania portalu edukacyjnego dostępnego dla osób zaangażowanych w proces edukacyjny.

Beneficjent planuje zakończyć rzeczowo projekt w IV kwartale 2010 roku.

Koszt całkowity projektu: 1.399.950,00 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 1.049.962,50 zł.

Wkład własny: 349.987,50 zł.

Okres realizacji: 2009-2010 r.

Prezentacja Projektu (wersja .swf)

Historia realizacji projektu, PLATFORMA EDUKACYJNA (opis platformy edukacyjnej)Projekt "MSSDI" znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, co oznacza, że stanowi on jedno z przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju województwa, których wdrożenie jest istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego.

Umowa o dofinansowanie została zawarta 9 lipca 2009 r.

Całkowita wartość projektu: 48.680.867,00 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 36.510.650,25 PLN

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2009 r. - 31 maja 2011 r.

Beneficjentem projektu jest Miasto Łódź, który jednocześnie pełni funkcję Lidera Partnerstwa. Lider działa na rzecz i w imieniu sześciu Partnerów tj.:

 • Gminy Andrespol
 • Gminy Koluszki
 • Gminy Konstantynów Łódzki
 • Gminy Nowosolna
 • Gminy Stryków
 • Gminy Miasto Zgierz.

Celem głównym projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w tworzeniu nowej i rozbudowy istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Poprzez budowę bezpiecznych sieci szkieletowych oraz sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi, projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projektowana infrastruktura teleinformatyczna pozwoli na połączenie urzędów i jednostek organizacyjnym miast/gmin, co przełoży się na lepszą komunikację oraz szybsze załatwienie sprawy. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w wysokiej jakości sprzęt informatyczny oraz zaawansowane oprogramowania, wspomagające proces zarządzania i usprawniające codzienną pracę urzędników. Projekt zwiększy również dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT, co będzie jednocześnie przeciwdziałać zjawisku "cyfrowego wykluczenia" mieszkańców.

Osiągnięcie celu głównego projektu możliwe będzie, dzięki realizacji następujących zadań:

 • Budowa pasywnej infrastruktury teleinformatycznej, tj. 121 km sieci światłowodowej na terenie Miasta Łodzi i Gminy Nowosolna oraz 482 punktów okablowania strukturalnego w Gminie Miasto Zgierz i Gminie Stryków.
 • Zakup i instalacja: 123 punktów urządzeń aktywnych sieci LAN/MAN, 1104 zestawów komputerowych, 24 serwerów wraz macierzami, 24 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w Gminie Konstantynów Łódzki oraz Gminie Koluszki, oferujących bezpłatny dostęp do Internetu w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców.
 • Zakup i instalacja specjalistycznego oprogramowania, w tym: Systemu Backupu Danych i Archiwizacji, Systemu Antywirusowego, Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą. Beneficjent zakłada wdrożenie u 6 uczestników projektu, poza Gminą Nowosolna, 6 aplikacji (na każdego Partnera 1 aplikacja).

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS