Menu główne

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim

Budynek PUP - fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Data publikacji: 
29.01.2021
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 01.02.2021 roku realizuje projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" na poniżej wymienione instrumenty rynku pracy:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia.

W ramach projektu mogą być skierowane osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej)

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wyżej wymienionych (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem) - dotyczy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i szkoleń.

Ponadto kryteria rekrutacji będą uwzględniać preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne będą od 01.02.2021 r. na stronie internetowej www.zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 13 czerwca 2024 roku w godz. 09:00-...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS