Menu główne

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS - luty 2024

logo
Data publikacji: 
02.02.2024
Ogłoszenie o naborze wniosków KFS - luty 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS) 

Od dnia 12 lutego do 16 lutego 2024 roku, będą przyjmowane wnioski na finansowanie, w ramach KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na: 

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS; 
 2. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; 
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; 
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; 
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

Przed złożeniem wniosku pracodawca zobowiązany jest zapoznać się z "Informacją dotyczącą przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2024 roku w ramach limitu podstawowego", do której załączona jest Karta oceny wniosku.

Kwota środków Funduszu Pracy, przyznana decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit podstawowy) w roku 2024 wynosi 1 048 262,00 zł. 

Aktualny druk wniosku jest dostępny, na stronie internetowej zgierz.praca.gov.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania". 

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć „nie dotyczy". Wnioski będą weryfikowane dopiero po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu. 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, w terminie określonym przez urząd. 

Wniosek może być złożony w formie

 1. papierowej – pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wniosku prosimy o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy - Zgierz, ul. Barona 10, w godzinach pracy Urzędu, tj. 08:00-14:30; 

 2. elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej) za pomocą: 

  • systemu ePUAP wybierając z Katalogu spraw opcję Sprawy ogólne - Pisma do urzędu – Pisma ogólne do podmiotu publicznego, wskazując, po zalogowaniu do platformy, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu jako organ, do którego dane dokumenty mają wpłynąć;
  • portalu praca.gov.pl.  

Wnioski złożone w sposób inny niż określony powyżej np. pocztą e-mail nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, również w odniesieniu do wniosków dostarczonych pocztą. 

Środki KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane w wysokości

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy; 
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Minister właściwy ds. pracy ustalił priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2024, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy; 
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych; 
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych; 
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej; 
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców; 
 8. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. 

Uwaga! W priorytecie 2 należy wskazać zawód deficytowy dla powiatu lub województwa, gdzie wykonuje pracę uczestnik działań. 

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia: 

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków KFS na dany rok;
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS, certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust. 2k i 2m. 

Wnioski będą oceniane zgodnie z Kartą oceny wniosku, aby wniosek mógł być dalej procedowany musi osiągnąć co najmniej 15 pkt. W przypadku, kiedy kwota złożonych wniosków przekroczy kwotę dostępnych środków, realizowane będą wnioski z najwyższą liczbą punktów.  

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 21 lutego 2024 roku w godz. 08:00-14...
27399
Usuń

Tymczasowe lokalizacje

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza - ul. A. Musierowicza 2 w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. TrauguttaKontakt...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS