Menu główne

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS - październik 2021

logo
Data publikacji: 
08.10.2021
Ogłoszenie o naborze wniosków KFS - październik 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS)

W terminie od dnia 11.10.2021 roku do 15.10.2021 roku, będą przyjmowane wnioski na finansowanie, w ramach KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 2. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

Wskazany termin rozpoczęcia działań kształcenia ustawicznego, w związku z procedurą rozpatrywania wniosku, nie powinien być wcześniejszy niż 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Aktualny druk wniosku jest dostępny, w terminie naboru wniosków, na stronie internetowej: zgierz.praca.gov.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć "nie dotyczy". Wnioski będą weryfikowane dopiero po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, w terminie określonym przez urząd.

Opis sposobu składania wniosków znajduje się także w "Zasadach dotyczących przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2021 roku w ramach limitu podstawowego w 2021 r."

Pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wniosku prosimy o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (Zgierz, ul. Barona 10) - proszę wrzucić do pojemnika znajdującego się w przedsionku budynku.

Środki KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota środków Funduszu Pracy, przyznana decyzją Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit podstawowy) w roku 2021 wynosi 1 200 000,00 zł.

Środki KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ustalił priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2021, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

 • Priorytet 1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Priorytet 4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • Priorytet 5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • Priorytet 6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych (należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi /planowanymi zmianami). Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.);
 • Priorytet 7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • Priorytet 8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 1 mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określone w przepisach wydanych na podstawie przytoczonych niżej art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn.zm).

Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 2, mogą być objęte osoby pracujące bezpośrednio z osobami chorymi na COVID-19 lub z osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp. oraz, że istnieje konieczność odbycia szkolenia/studiów podyplomowych przez niżej wymienione osoby.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania Priorytetu 3 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu zgierskiego bądź województwa łódzkiego. Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych służb zatrudnienia:

 • www.barometrzawodow.pl - Barometr zawodów 2021 powiat zgierski (będzie aktywny po opublikowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi)
 • www.barometrzawodow.pl - Barometr zawodów 2021 województwo łódzkie będzie aktywny po opublikowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi).

Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 4 mogą być objęte osoby które na dzień złożenia przez pracodawcę wniosku, ukończyły 45 rok życia.

Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 5 mogą być objęte osoby, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku powróciły na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania Priorytetu 6 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi /planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 7, mogą być objęte osoby, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub nie mają świadectwa dojrzałości.

*Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 8, mogą być objęte osoby, które są zatrudnieni jako instruktorzy praktycznej nauki zawodu (bądź mają zamiar podjęcia się tego zajęcia posiadając stosowne przygotowanie) lub jako opiekunowie praktyk zawodowych i opiekunowie stażu uczniowskiego lub jako nauczyciele kształcenia zawodowego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Zasadami dotyczącymi przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2021 roku w ramach limitu podstawowego w 2021 r."

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia m.in:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków KFS na dany rok;
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m ustawy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22797
Usuń

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Silny wiatr (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 do godz. 20:00 dnia 22.10.2021 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się wystąpienie...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniach 22-23.10.2021 r. w godz. 09:00-13:30...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS