Menu główne

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Przedszkolaki
Data publikacji: 
23.02.2024
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2024/2025. 

 • Terminy określa Zarządzenie Nr 43/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2024/2025.
 • Kryteria określa Uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach: 

 • kontynuacja edukacji przedszkolnej: od 23 lutego do 29 lutego 2024 roku. 
 • postępowanie rekrutacyjne: od 1 marca do 14 marca 2024 roku do godz. 16:00 
 • postępowanie uzupełniające: od 13 maja do 29 maja 2024 roku do godz. 16:00 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 
Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2023/2024 do danego publicznego przedszkola/danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w terminie: od 23 lutego do 29 lutego 2024 roku.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 43/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2024/2025.

Terminy rekrutacji  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2024/2025: 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 1 marca do 14 marca 2024 roku do godz. 16:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 13 maja do 29 maja 2024 roku do godz. 16:00
  Obowiązuje złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej. 
  Kandydaci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do MP3, SP1 składają wnioski w wersji papierowej.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 marca do 3 kwietnia 2024 roku  
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 31 maja do 6 czerwca 2024 roku. 

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 kwietnia 2024 roku 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 11 czerwca 2024 roku. 

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 9 kwietnia do 15 kwietnia 2024 roku do godz. 16:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 12 czerwca do 17 czerwca 2024 roku do godz. 16:00

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 17 kwietnia  2024 roku
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 19 czerwca 2024 roku. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 43/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2024/2025.

Kryteria rekrutacji 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 1. Kryterium: Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny (dotyczy naboru do wszystkich przedszkoli) lub wskazany przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu do udziału w programie "Nie jestem gorszy" (dotyczy naboru do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Zgierzu) 
  Wartość kryterium w punktach: 32 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica, pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzająca wskazanie kandydata do udziału w programie "Nie jestem gorszy". 

 2. Kryterium: Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie:
  - oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym,
  - samotne matki lub samotni ojcowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym  

  Wartość kryterium w punktach: 16 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia.  

 3. Kryterium: Kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub kandydat, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego 
  Wartość kryterium w punktach: 8 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 4. Kryterium: Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 4 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 5. Kryterium: Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 2 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 6. Kryterium: Kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 1 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

Na podstawie Uchwały Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz. 

Zasady rekrutacji  

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku): 

 • obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat, 
 • na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie Prezydent Miasta Zgierza wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko. 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie (urodzone w latach 2018–2021) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe w Zgierzu

 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza Zgierzem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny w szkole będzie dysponował wolnymi miejscami. 

 3. Dzieci urodzone w 2022 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2024 r.) na wolne miejsca po ukończeniu przez dziecko dwóch i pół lat. 

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

 5. W terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko
  Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

 6. Rodzice/prawni opiekunowie decydując się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza dziecko, nie składają w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. W takim przypadku dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane po raz pierwszy. 
  Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego
  W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie będzie dla niego zarezerwowane miejsce. 

 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 43/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2024/2025..

  Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak: 

  • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, 
  • data i godzina wydrukowania wniosku, 
  • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole, 
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku 
   nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci
 8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej (maksymalnie trzy placówki) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego należy zanieść wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. 

 9. Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Miejskiego Przedszkola nr 3 (MP3) Integracyjnego z oddziałami specjalnymi w Zgierzu oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 (SP1) z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. 

  Rodzice/prawni opiekunowie: 

  • pobierają wniosek w jednej z tych placówek (MP3 lub SP1), 
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, 
  • wraz z wnioskiem składają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 10. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu

  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, 
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, 
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi lub wskazany przez niego pracownik, 
  • podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, 
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/prawnym opiekunom kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły. 
 11. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio

  • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie podpisane przez obojga rodziców, 
  • niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), 
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.). 
 12. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio

  • rodzina objęta nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny – pisemne oświadczenie obojga rodziców o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
  • kandydat wskazany do udziału w programie "Nie jestem gorszy" realizowanym w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu – pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzające wskazanie kandydata do udziału w programie, 
  • kandydat, którego rodzice oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  • kandydat, którego samotne matki lub samotni ojcowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  • kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – pisemne oświadczenie obojga rodziców,
  • kandydat, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – pisemne oświadczenie obojga rodziców,
  • kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców, – kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców,
  • kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia są zobowiązani do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

  Podpis obojga rodziców nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw. W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego. 

 13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 
  • zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 
 15. Prezydent miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: 

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).

  O wynikach weryfikacji oświadczeń prezydent miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 16. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

 17. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć: 

  • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, 
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, tzw. kryteria samorządowe, 
  • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna. 
 18. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

 19. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

 20. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice w terminie potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 21. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: 

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie trzech dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie trzech dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego. 
 22. Przydział dzieci do właściwych oddziałów w przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.  

Źródło: Urząd Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

25052
Usuń

Ostrzeżenia meteorologiczne

Od godz. 21:00 dnia 18 kwietnia do godz. 08:00 dnia 19 kwietnia 2024 na obszarze powiatu zgierskiego prognozowane są: Przymrozki (stopień: 1):...
21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku w godzinach 08:00-20:00 przy ul. Śniechowskiego (od ul. Pułaskiego do ul. Łódzkiej):wystąpi przerwa w dostawie...
22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS