Menu główne

Zmiana uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego

logo
Data publikacji: 
16.01.2023
Zmiana uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego

Urząd Miasta Zgierza informuje, że zmianie uległa tzw. uchwała antysmogowa nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549) poprzez uchwałę nr L/597/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7058)

Kluczowe zmiany:

 • do 1 stycznia 2025 r. wymienić należy wszystkie kotły pozaklasowe tzw. "KOPCIUCHY";
 • do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły klasy 3 i 4;
 • do 1 stycznia 2026 r. wymienić należy bądź dostosować piece i kominki, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. do wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Bez zmian pozostają założenia, że:

 • kotły spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 można eksploatować do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia;
 • wszystkie montowane kominki, piece (czyli miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 oraz wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189;
 • zakazuje się stosowania paliw najgorszej jakości:
  • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%. 

Zakaz spalania odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 669) obowiązuje bezwzględny zakaz spalania śmieci. Zakazuje się palenia odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu. Zgodnie z ww. ustawą spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Dobre praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza:

 • sadzenie drzew i krzewów, zwłaszcza rodzimych, miododajnych, w zależności od stanowiska gatunków tj. wierzby, klony, irgi, głogi, grusze, jarzęby, śliwy wiśniowe, wiśnie wonne, drzewa iglaste oraz pnączy;
 • ochrona i dbałość o drzewa i krzewy, ograniczenie koszenia trawników;
 • ograniczanie jazdy samochodem, preferowanie ekologicznych środków transportu, wybór transportu publicznego;
 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
 • redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej np. stosowanie energooszczędnych urządzeń elektrycznych, wietrzenie mieszkań krótko, ale intensywnie, stosowanie energooszczędnego oświetlenia, wyłączanie urządzeń elektrycznych np. telewizora "grającego w tle", włączanie pełnej pralki czy zmywarki (zaoszczędzi wodę, energię i zużycie detergentów), rezygnacja ze świecących ozdób;
 • stosowanie w paleniskach domowych odpowiedniego paliwa;
 • promowanie postaw ekologicznych.

Preferowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza:

 • podnoszenie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zastępowanie niskoemisyjnych urządzeń grzewczych: podłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej, OZE (pompami ciepła), instalowaniem urządzeń opalanych gazem, urządzeniami opalanymi olejem, ogrzewaniem elektrycznym, kotłami spełniającymi wymagania ekoprojektu.

Możliwość dofinansowania

Dofinansowanie można uzyskać np. w ramach programu "Czyste powietrze" (strona programu– informacje o dofinansowaniu można uzyskać w punkcie konsultacyjno informacyjnym programu "Czyste powietrze" funkcjonującym w Urzędzie Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16 - pokój nr 12) - wtorek 12:00-17:00, środa 8:00-14:00, tel. 42 714 32 33.

Konieczność reagowania na zanieczyszczenie powietrza

Stosowanie się do powyższych działań przyczynia się do ochrony i poprawy jakości powietrza zanieczyszczonego głównie na skutek niskiej emisji - czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzącej z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza ze znacznej ilości źródeł na niewielkiej wysokości ponad powierzchnie ziemi co powoduje wyjątkowo dużą uciążliwość dla środowiska.

Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na organizmy i może powodować problemy zdrowotne u ludzi takie jak, alergie, niedokrwienie serca, zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych, bóle głowy, problemy z wątrobą, pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

W przypadku przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10 należy rozważyć:

 • ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • ograniczenie wietrzenia pomieszczeń,
 • unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza poprzez jednoczesne korzystanie z różnych źródeł ciepła np. palenie w kotle i w kominku,
 • korzystanie z systemów informacji o ruchu drogowym w celu omijania zatorów,
 • racjonalne korzystanie z energii cieplnej,
 • śledzenie bieżących informacji o zanieczyszczeniu powietrza: dane pomiarowe dla województwa łódzkiego oraz dane pomiarowe w Zgierzu. 

Akty prawne i publikacje dotyczące jakości powietrza:

 • Uchwała nr XX/304/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5936); 
 • Uchwała Nr XXXIV/429/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1047); 
 • "Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2021" - link do raportu
 • Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.) - link do informacji o programie

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 13 czerwca 2024 roku w godz. 09:00-...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS