Menu główne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

grafika
Data publikacji: 
01.02.2022
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.


Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych podstawowych szkół dla dorosłych, określa się następujące terminy:

A. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) z wyłączeniem publicznych szkół dla dorosłych oraz do klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, na rok szkolny 2022/2023.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 25 lipca 2022 godz. 12:00 do 28 lipca 2022 r. do godz. 12:00. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech szkół (albo większej liczby szkół, o ile organ prowadzący dopuści taką możliwość), składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym – do 10 maja 2022 r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany – do 31 maja 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 sierpnia 2022 r.
 4. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. (drugi termin do 7 lipca 2022 r.) oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 czerwca 2022 r. (naniesienie wyników do systemu naboru elektronicznego do 22 czerwca 2022 r.) oraz w postępowaniu uzupełniającym – 4 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 6. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00.
 7. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godz. 15:00.
 8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 15 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 sierpnia 2022 r.
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 5 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym – od 20 kwietnia 2022 r. do 20 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 25 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym – od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym 11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 13. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 25 lipca 2022 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00.
 14. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 26 lipca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 12 sierpnia 2022 r.
 15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 28 lipca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 18 sierpnia 2022 r.
 16. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 18. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

B. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, na rok szkolny 2022/2023

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia terminów sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym – do 16 maja 2022 r.
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie odpowiednio do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia lub szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 maja 2021 r. do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 25 lipca 2021 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00.
 3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 czerwca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 sierpnia 2022 r.
 5. Uzupełnienie wniosku o kopię odpowiedniego świadectwa ukończenia szkoły lub klasy oraz kopię odpowiedniego zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego w postępowaniu rekrutacyjnym – do 28 czerwca 2022 r.
 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności wskazanych w oświadczeniach wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta tych okoliczności w postępowaniu rekrutacyjnym – do 15 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 sierpnia 2022 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 5 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 8. Wydawanie przez szkołę kształcącą w zawodzie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 maja 2022 r. do 20 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 25 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r. gody. 15:00.
 9. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki odpowiednio do szkoły policealnej, szkoły branżowej II stopnia, szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych lub szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia oryginału dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, odpowiednio o przyjęcie do szkół policealnych o dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego, do szkół branżowych II stopnia potwierdzających posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, do szkół ponadpodstawowych dla dorosłych świadectwa ukończenia gimnazjum albo szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz do szkół podstawowych dla dorosłych świadectwa lub dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej – od 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. do godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 5 sierpnia 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 11. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły policealnej, szkoły branżowej II stopnia lub szkoły dla dorosłych o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 25 lipca 2022 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu rekrutacyjnym – do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00.
 12. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 26 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 12 sierpnia 2022 r.
 13. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 28 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 18 sierpnia 2022 r.
 14. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 15. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 16. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

C. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, na rok szkolny 2022/2023.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe – od 2 listopada 2022 r. do 15 listopada 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 12 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2022 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń lub świadectw OKE oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta – do 30 listopada 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 stycznia 2023 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych – 1 grudnia 2022 r., oraz w postępowaniu uzupełniającym – 5 stycznia 2023 r.
 4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie – od 2 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 12 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – od 1 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 5 stycznia 2023 r. do 11 stycznia 2023 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 7 grudnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – 12 stycznia 2023 r.
 7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 8 grudnia 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 13 stycznia 2023 r.
 8. Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – 9 grudnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – 14 stycznia 2023 r.
 9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 10 grudnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 17 stycznia 2022 r.
 10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 12. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.  

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-...
24723
Usuń

Przerwy w dostawie ciepłej wody

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu informuje: od dnia 20.08.2022 r. od godz. 08:00 do dnia 22.08.2022 r. do godz. 24:00...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
23742
Usuń

Dodatek osłonowy - termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31.10.2022 r. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu: w Dziale...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS