Menu główne

Modernizacja Infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza (2018)

 

Logotypy projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu pn. "Modernizacja Infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.5, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza, co przyczyni się do poprawy stanu równowagi przyrodniczej oraz podniesienia estetyki miasta, zwiększenia oferty infrastruktury zielonej i rekreacyjnej oraz w dłużej perspektywie czasu do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta. 

Cele szczegółowe projektu obejmują: 

 • rewitalizację zielonej przestrzeni miejskiej, 
 • poprawę dostępności korzystania z terenów zielonych, 
 • poprawę bezpieczeństwa korzystających z terenów zielonych, 
 • osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, 
 • poprawę jakości powietrza poprzez liczne nasadzenia, 
 • poprawę estetyki miasta poprzez rozwój terenów zieleni oraz urządzenia infrastruktury towarzyszącej, 
 • oszczędność dla miasta z tytułu zmniejszonych kosztów remontów, 
 • poprawę stanu zdrowia korzystających poprzez rozwój zieleni i miejsc rekreacyjno-sportowych, 
 • zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności terenów zielonych poprzez budowę małej architektury. 

Projekt realizowany jest na łącznej pow. ok. 25 600,00 m2 w sześciu lokalizacjach na terenie miasta: 

 1. ul. Staffa / ul. Parzęczewska; 
 2. park przy MZPR - przy ul. Piątkowskiej; 
 3. ul. Cezaka / ul. Długa; 
 4. Plac Stu Straconych wraz z terenem przyległym od ul. Pieczyraka; 
 5. ul. Łódzka – skwer przed Centrum Handlowym; 
 6. skwery wzdłuż ul. 1 Maja (odcinek od ul. Łódzkiej do ul. 3 Maja). 

Powstanie więcej terenów zielonych wraz z nasadzeniami minimum 160 drzew oraz około 7 tysięcy krzewów i bylin oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej m.in. poprzez ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych; zachowanie istniejących cennych drzew o znacznych rozmiarach na terenach zielonych; zastosowanie do nasadzeń głównych rodzimych gatunków roślin; tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków. 

Całkowita wartość projektu: 1 710 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 453 500,00 zł

Termin realizacji projektu: od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  

W związku ze stosowaniem wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu "Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza" Gmina Miasto Zgierz informuje, że istnieje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez: 

Zobacz: 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniu 19 lipca 2024 roku w godzinach 08:00-14:00: ul. Polna numery 32-34.   Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy. Spółka "Wodociągi...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS